خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - فاردینگ غربی (شایر سرزمین‌های غرب هابیتون)

فاردینگ غربی (شایر سرزمین‌های غرب هابیتون)

فاردینگ غربی شایر که زمین میان بلندی‌های فار و سنگ سه فاردینگ را در احاطه داشت. بیشتر منظره‌ی فاردینگ غربی از تپه‌ماهور‌ گچی، به ویژه در بلند‌های سفید مرکزی تشکیل شده‌ بود. یعنی جایی که میکل دلوینگ را ساختند. در سمت مرزهای شمالی و شرقی، زمین پست‌تر می‌شد و دره‌ی رود کوچکی که به اسم واتر می‌شناختند در مرز شمال شرقی فاردینگ شکل گرفته بود.

از حیث سیاسی، ظاهراً فاردینگ غربی در میان چهار فاردینگ شایر مهم‌تر بود. نه تنها میکل دلوینگ در آن قرار داشت که شهر عمده‌ی شایر بود بلکه اقامتگاه تاین‌ها در سمیال‌های بزرگِ توک‌لند نیز آن‌جا بود و شهر مهم هابیتون، منزل خانواده‌ی بگینز هم در آ‌ن محل واقع شده بود.

نکته:

۱- برخی از علایم روی این نقشه را خود تالکین کشیده است پس مکان آن‌ها از روی دست‌نوشته‌ها آمده. در همین راستا، ما به طور مشخص، مسیر دقیق مرز غربی فاردینگ غربی را نمی‌شناسیم ولی به طور حتم می‌دانیم که بلندی‌های فار بر مرز شایر در همین راستا قرار دارند. مشابه همین امر در مورد مکان میکل دلوینگ و لانگ‌باتوم نیز صادق است و نمی‌توان جای آن‌ها را با قطعیت مشخص کرد. ولی با مکانی این‌جا نشان داده شده تفاوت بسیاری ندارند.

درباره اله سار