خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - فولد غربی (زمین‌های غربی روهانی‌ها)

فولد غربی (زمین‌های غربی روهانی‌ها)

منطقه‌ای متعلق به روهان در امتداد کوهستان سفید در شمال و در غرب ادوراس. گودی هلم در همین منطقه واقع شده است. مسیر رود آیزن، مرز غربی آن را مشخص می‌کند.

درباره اله سار