ف

فرزندان خورشید (نامی که در میان الف ها برای آدمیان به کار می رفت)

نامی که توسط الف ها به آدمیان داده شد که در نخستین طلوع آفتاب برخاستند و از این رو از شب هراسان بودند.

فرزندان ارو (اِلف ها و آدمیان)

نامی برای الف ها و آدمیان که اصالتا با نیت ارو ایلوواتار به دنیا وارد شدند و سرنوشت آن ها در موسیقی آینور رقم زده شد. با این که والار مکاشفات ایلوواتار را مشاهده کرده بودند، تصور روشنی از اینکه فرزندان در کجا برخواهند خواست نداشتند و بسیاری از کارهای آن ها در آردا به منظور آماده سازی جهان برای ورود این دو نژاد بود.

عبارت فرزندان ارو به ندرت به کار می رود. شکل رایج تر آن فرزندان ایلوواتار است.

فرزندان آئوله (هفت قبیله دورف ها)

الف ها و آدمیان بخشی ذاتی در طرح ایلوواتار برای جهان بودند، از این رو به نام فرزندان ایلوواتار نامیده می شوند.اما دورف ها مستقلا توسط آئوله ساخته شدند وتنها زمانی زندگی حقیقی یافتند که ایلوواتار به آنها زندگی داد.بنا بر این این نژاد در زبان الفی به نام آئوله اونار نامیده می شود که در زبان انگلیسی به فرزندان آئوله ترجمه می شود. دروف ها نام خاص خود را به خالقشان می دادند و او را ماهال خطاب می کردند. آئوله به سبب ساختن دورف ها نام الفی دیگری نیز دارد: ناواتار؛ که به معنی پدر دورف است.