س

سرزمین تاریک (نامی که فرودو بر موردور نهاد)

نامی بی‌نظیر برای سرزمین سیاه موردور، عبارتی که در واقع، تنها فرودو بگینز آن را به کار برد. عملاً ترجمه‌ی سردستی از اسم موردور است. بخش مور به معنی سیاه یا تاریک است و دور، به سرزمین مربوط است.

سنگ اصلی (پلانتیر برج آوالونه)

مهمترین پلانتیر، چه در آمان و چه در سرزمین میانه، که در برج آوالونه در جزیره تنها، تول اره سئا، نگه داری می‌شود. گفته شده پلانتیری که در الوستیریون در تپه برج قرار دارد می‌تواند با سنگ اصلی در تول اره سئا ارتباط برقرار کند.

سنگ آوالونه به نام “سنگ اصلی” شناخته میشود، اما این نام به سنگ اسگیلیات نیز داده شده است، اما قدرت آن کمتر از سنگ آوالونه است و فقط قدرت بر سنگهای سرزمین میانه دارد.

سنگ اصلی (پلانتیر اسگیلیات)

سنگی که زیر گنبد ستاره در اسگیلیات قرار داشت. این سنگ پلانتیر اصلی سرزمین میانه بود، و قدرتی بر دیگر سنگها داشت(برای مثال قدرت این را داشت تا گفتگوی بین بقیه سنگها را مشاهده کند). وقتی اسگیلیات توسط کاستامیر در سال ۱۴۳۷ دوران سوم محاصره شد، برجی که سنگ اسگیلیات در آن قرار داشت ویران شد و پلانتیر آن در آندوین گم شد.

ابهامی در مورد عبارت “سنگ اصلی” وجود دارد. زیرا سنگی با همین نام در برج آوالونه در تول اره سئا قرار دارد. مفهوم آن معلوم نیست، اما به نظر میرسد که قدرت سنگ اسگیلیات تنها بر شش سنگ سرزمین میانه قرار دارد، و بر روی سنگهایی که هنوز در غرب هستند هیچ قدرتی ندارد.

سرحد مایدروس (سرزمینهای مرزی که توسط دژ هیمرینگ نگهبانی میشد)

مرز شمال شرقی بلریاند و غیر قابل دفاع. آنجا توسط پسران فئانور تحت فرماندهی مایدروس در هیمرینگ نگه داشته میشد.

سنگ ماه (پلانتیر میناس ایتیل)

پلانتیری که در میناس ایتیل، دژ ایسیلدور، قرار داشت. در میانه دوران سوم بدست نزگول افتاد و در زمان جنگ حلقه سائرون از آن برای به دام انداختن سارومان و دنه تور استفاده کرد.