س

سقوط باراد-دور (ویرانی برج تاریک)

برج تاریک سائورون، باراد-دور در اصل طی قرن‌ها، در میانه‌ی دوره‌ی نخست ساخته شده بود. پایه‌هایش به کمک قدرت حلقه‌ی یگانه در صخره‌ی موردور، کوفته شده بود ولی با این حال، برج دو مرتبه در مقابل دشمنان سائورون سقوط کرد. در پایان دوره‌ی دوم، پس از آن که سائورون حمله‌ای به سرزمین تازه‌ تأسیس گوندور آغاز کرد، الف‌ها و آدمیان آخرین اتحاد را در مقابله با سائورون تشکیل دادند. پس از شکست نیروهای سائورون در نبرد داگورلاد، حصر باراد-دور را تشکیل دادند که به مدت هفت سال طول کشید. در نهایت خود سائورون را مغلوب کرده و برج تاریک ویران کردند. اولین سقوط کامل نبود زیرا حلقه سالم ماند و به همین دلیل، نمی‌توانستند بنیان باراد-دور را ویران کنند.

بیش از سه هزار سال، در پایان دوره‌ی نخست، سائورون دوباره ظهور کرد ولی نه الف‌ها و نه آدمیان حتی کسری از قدرتی را که از در زمان اولین سقوط باراد-دور داشتند در خود نمی‌دیدند. چون نمی‌توانستند به اتکای قدرت سپاه مقابل دشمن از خود دفاع کنند در جنگ حلقه تدبیر جنگی آن‌ها، فرستادن حلقه در خفا به قلب موردور و ویران کردن آن در اورودرویین، مکانی که حلقه در آن ساخته شد، بود. با وجود برتری عظیم نظامی سائورون، نقشه با موفقیت مواجه شد: با نابودی حلقه، بنیان باراد-دور سقوط کرد و برج تاریک با سقوط نهایی مواجه شد.

سگ‌ها (همراهان حیوانی انسان‌ها و الف‌ها)

حیوانات خانگی معمولی در سرزمین میانه. بزرگ‌ترین آن‌ها هوآن، تازی والینور بود.

نکته:

۱-در دنیای ما، سگ‌ها از نژاد گرگ‌ها هستند ولی مشخص نیست که چنین امری در جهان تالکین هم صدق می‌کند یا خیر. می‌دانیم که وقتی تنها چند هزار سال از عمر آردا می‌گذشت تازیانی در والینور بودند (به ویژه هوآن) و با این سرعت پیدایش، مشکل  بتوان تصور کرد که والار سگ های اولیه  ضرورتا از پرورش گرگ سانان  خلق کرده باشند.

سال‌های تاریک (زمان سلطه‌ی سائورون در سرزمین میانه)

اصطلاحی برای سال‌های طولانی سختی آدمیان سرزمین میانه طی دوره‌ی دوم. زمانی که نومه‌نور به اوج شکوفایی خود می‌رسید آدمیان سرزمین میانه متحمل جنگ و سختی می‌شدند و بسیاری از آنان در چنین زمانی، به پرستش سائورون رو آوردند. سال‌های تاریک با آمدن الندیل و پسرانش، نزدیک پایان دوره‌ی دوم به انتها رسید.

سرزمین‌های تاریک (سرزمین‌های شرق دریای کبیر)

از چشم‌انداز نومه‌نوریان، سرزمین‌های شرق دریا که چندان کشف نشده بودند و آن‌جا مردمی نامتمدن و وحشی (البته جز سرزمین‌هایی که الف‌ها هنوز در آن‌ پیدا می‌شدند) زندگی می‌کردند. به همین دلیل، در زبان نومه‌نوری اصطلاح «سرزمین‌های تاریک» برای اشاره به تمام سرزمین میانه به کار می‌رفت.

سرزمین تاریک (نام قلمرو سائورون در موردور)

نامی که هر از گاه برای اشاره به سرزمین سنگربندی‌شده‌ی سارومان، موردور به کار می‌رفت. در واقع، «سرزمین تاریک» تعبیری احتمالی از نام موردور است. گرچه بدیل آن «سرزمین سیاه» به کرات مورد استفاده بود.

حداقل در یکی از نقشه‌های ابتدایی آردا، قاره‌ی جنوبی بزرگی با عنوان «سرزمین تاریک» دیده می‌شود. قاعدتاً منطقه‌ی مذکور نمی‌بایست مورد اشاره قرار می‌گرفت و به سرزمین سیاهی که در ارباب حلقه‌ها بدان اشاره می‌شود مربوط نیست.