س

سه خویشاوند (سه شاخه الدار)

منظور از سه خویشاوند، سه طایفه الدار یعنی وانیار، نولدور و تلری است، سه خیل الفها که به فراخوان والار پاسخ داده و از کوئی وینن راهی سفر بزرگ به آمان شدند.

سه نگهبان (نگهبانهای سه حلقه الفها)

سه نگهبان که اشاره به نگهبانان سه حلقه الفها دارد، معمولا برای اشاره به نگهبانان سه حلقه در اواخر دوران سوم به کار می رود که به همراه سه حلقه از دریا گذشتند. این سه نگهبان عبارت بودند از: الروند که ویلیا حلقه هوا را نگاه می داشت، گالادریل که نگهبان ننیا حلقه آب بود و گندالف که ناریا حلقه آتش را در اختیار داشت.

سه خاندان الف دوستان (اداین وفادار دوران اول)

دسته ای از انسانها که در قرن چهارم دوران اول، از کوهستان آبی گذشته و وارد بلریاند شدند، سه خاندان الف دوستان یا سه خاندان اداین نامیده می شدند. این سه خاندان تحت رهبری بئور ، هالداد و ماراخ به بلریاند وارد شدند.

سه خاندان اداین (الف دوستان دوران قدیم)

خاندان بئور، خاندان هالت و خاندان هادور، سه خاندان انسانها بودند که در جنگهای بلریاند به الدار وفادار باقی ماندند. در ازای این وفاداری، جزیره نومه نور به عنوان پاداش به آنها بخشیده شد.

سومین خاندان اداین (مطرح ترین سه خاندان اداین)

سومین خاندان اداین بیشتر به نام خاندان هادور شناخته می شد، در حالیکه ریشه های آن به چهار نسل قبل از زمان هادور، یعنی به جد او، ماراخ می رسید که مردمانش را از کوهستان آبی گذرانده و به بلریاند رهبری کرده بود. در ضمیمه الف ارباب حلقه ها، این خاندان، «مطرح ترین خاندان انسانها در جنگ بر علیه مورگوت» نامیده شده که در اعطای این لقب اصلا اغراق نشده است. علاوه بر هادور، هورین، تورین، هور ، تور و ائارندیل همه از اعقاب این خاندان بوده اند.