س

سوگند ائورل (سوگند اتحاد ائورل در برابر کیریون از گوندور)

سوگند ائورل، سوگندی بود که ائورل در هالیفیرین در برابر کیریون، کارگزار گوندور یاد کرد، مبنی بر آنکه پادشاهی تازه تاسیس روهان تا ابد متحد پادشاهی جنوبی، گوندور خواهد بود.

سپربلوط (کنیه و لقب شاه تورین دوم)

عهد: این لقب اولین بار در ۲۷۹۹ د.س. استفاده شد و تورین در ۲۹۴۱ د.س. کشته شد
منشاء: این لقب به یادبود وقایع نبرد ناندوهیریون به تورین اعطا گشت
نژاد: دورفها
شاخه: مردمان دورین
معنی: این لقب از نام دورفی نوردیک باستان ایکنزکیالدی در شعر وولوسپا گرفته شده و به مانند این نام، سپربلوط ترجمه میشود
خاندان: خاندان دورین
یادداشت: این لقب به تورین، پسر تراین دوم اعطا شده بود که بعدها شاه زیر تنها کوه گشت

سپربلوط لقب و کنیه شاه تورین دوم از مردمان دورین بود. تورین این لقب را سالها قبل از رسیدن به پادشاهی و زمانی که تنها پنجاه و سه سال داشت (سن و سالی کم برای یک دورف) به دست آورد. او به همراه لشکری قدرتمند از دورفها به دره ای در زیر دروازه شرقی موریا که دورفها آنرا ازانول بیزار و الفها آنرا ناندوهیریون می خواندند وارد شدند. در انجا نبرد ناندوهیریون اتفاق افتاد، اخرین و بزرگترین جنگ بین دورفها و اورکها. در جریان جنگ سپر تورین شکست و او با استفاده از تبرش تنه یک درخت بلوط را برید و از آن هم به عنوان سپر و هم برای کشتن دشمنانش استفاده نمود. این تنه بلوط منشا لقب تورین شد، هرچند که کاملا از او محافظت نکرد و تورین در جنگ زخمی شد.
این داستانی است که تالکین برای لقب تورین روایت میکند اما این نام ریشه در اسطوره های اسکاندیناوی دارد و همانند بسیاری از نامهای دورفی در شعر “وولوسپا” پدیدار شده است. در “وولوسپا” این نام به صورت “ایکنزکیالدی” ضبط شده که به همین معناست، با این تفاوت که در “وولوسپا” نه لقب یک دورف، بلکه نام او است.

سگهای شکاری (سگهایی که به طور خاص برای شکار تربیت شده اند)

در میان سگها، بعضی را به طور خاص برای شکار تربیت می نمودند که مشهورترین این سگها در تاریخ سرزمین میانه، هوآن است که در نبردی تن به تن سارون را شکست داد.

سوراخهای هابیتی (خانه های زیرزمینی هابیتها)

هابیتها برای زندگی سوراخهای کنده شده در دامنه تپه ها و کنار دریاچه ها را ترجیح می دادند. با اینکه در انتهای دوران سوم ساختمانهای آجری و چوبی در شایر فراوان بودند اما هنوز هم خانواده های اصیل تر هابیتها زندگی در سوراخها را ترجیح می دادند. به عنوان نمونه میتوان به بگ اند و سمیالهای بزرگ اشاره نمود.