س

ساحل این سو (نامی شاعرانه برای سرزمین میانه)

به طور معمول این نام بیشتر توسط الفها برای سرزمین میانه استفاده میشد تا یادآوری باشد برای فاصله دور بین آن با سواحل آمان قدسی. در زبان سینداری دوران اول این نام معنای خاص تری پیدا می کرد. ترجمه این نام در زبان سینداری نوراست می باشد که منطقه ای یخزده و سرد در شمال غرب بلریاند بود.

سرزمینهای این سو (سرزمین هایی که در شرق دریای بزرگ واقع شده اند)

مکان: سرزمین میانه، سرزمینهای فانیان که در شرق دریای بزرگ قرار گرفته اند
اصالت: توسط آئوله آهنگر ساخته شده است
معنی: سرزمینهای این سو در مقابل سرزمینهای نامیرایان در غرب دریا قرار می گیرد
نامهای دیگر: اندور، اندوره، انور، سرزمین میانه، سرزمین های بیرون

سرزمینهای این سو اشاره به سرزمین میانه دارد که سرزمین فانیان است در مقابل سرزمینهای نامیرایان در غرب و در آمان.

سد هلم (سد دفاعی که در سراشیبی گودی هلم ساخته شده بود)

یک سد دفاعی که در عرض دره عمیق قرار داشت و به عنوان قسمتی از دفاع هورنبورگ و دژ گودی هلم به شمار می رفت.