س

سقوط گوندولین (ویرانی آخرین دژ الدار در بله‌ریاند)

نابودی گوندولین به وسیله نیروهای مورگوت، که به علت خیانت مایگلین رخ داد. بسیاری در شهر کشته شدند از جمله تورگان پادشاه گوندولین و بسیاری از طریق راه مخفی گریختند، از جمله تور و ایدریل و پسر کوچکشان ائارندیل.

سقوط گیل گالاد (داستان آخرین شاه والای نولدور)

تصنیفی که جریان سقوط گیل گالاد هنگام محاصره باراد دور در آخر جنگ آخرین اتحاد را بازگو می‌کند. اطلاعات کمی از تصنیف در دست است. به گفته‌ی آراگورن تصنیف به زبان باستانی الف‌ها سروده شده و بیل‌بو آن را به زبان مشترک ترجمه کرده و به سم گمجی آموخته. به نظر می‌رسد این تصنیف جنگ آخرین اتحاد را تا سقوط گیل گالاد بازگو می‌کند. اما به گفته سم تصنیفی طولانی بوده.

سرنگونی(سقوط) فینگولفین

نامی که به پایان باشکوه اما تلخ فینگولفین، شاهنشاه نولدور داده‌اند. پس از شکست در داگور براگولاخ، او غضبناک تا دروازه‌های آنگباند تاخت و مورگوت را به نبرد تن به تن طلبید. هرچند او شجاعانه جنگید اما نمی‌توانست امید داشته باشد که فرمانروای تاریکی را شکست دهد، و او سقوط کرد.

سقوط نومه‌نور (غرق شدن وسترنس)

ویرانی کامل جزیره‌ی نومه‌نور، مجازات قدسی حمله‌ی شاه آر-فارازون به سرزمین‌های بی‌مرگ. (Undying Lands) تنها الندیل و همراهانش از هلاکت گریختند.