آخرین مقالات فرهنگنامه

د

دروازه هلم (ورودی تحت مراقبت گودی هلم)

مسیری که بین دو کوه محدود کننده دره گودی هلم بوجود آمده بود. این دروازه به دژ مستحکم هورنبورگ منتهی می شد که نگهبانی جبهه شمالی کوهستان سفید را به عهده داشت. دیواری که این دروازه بر آن واقع شده بود از شمال به جنوب امتداد داشت و در همین محل بود که نبرد هورنبورگ رخ داد.

ادامه مطلب »

دریاچه هلوورن (دریاچه سردی که در سایه کوه رریر قرار داشت)

دریاچه ای عمیق با آبهای سرد که در سرزمینهای سرد شمال شرق بلریاند قرار داشت. کارانتیر پایتخت خود را در ساحل این دریاچه بنا کرده بود. اما پس از داگور براگولاخ آب این دریاچه توسط اورکها آلوده شد و مورد بی حرمتی قرار گرفت.

ادامه مطلب »

دروازه پرچین (دروازه شمالی باکلند)

دروازه شمالی باکلند که سرزمینهای شرقی شایر را از مسافران جاده شرقی محافظت مینمود. این دروازه در انتهای شمالی پرچین بلندی که باکلند را از جنگل قدیمی جدا مینمود، و آنرا حصار بزرگ می نامیدند قرار داشت.

ادامه مطلب »