خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - دروازه پرچین (دروازه شمالی باکلند)

دروازه پرچین (دروازه شمالی باکلند)

دروازه شمالی باکلند که سرزمینهای شرقی شایر را از مسافران جاده شرقی محافظت مینمود. این دروازه در انتهای شمالی پرچین بلندی که باکلند را از جنگل قدیمی جدا مینمود، و آنرا حصار بزرگ می نامیدند قرار داشت.

درباره اله سار