د

دریای بیرونی (دریای محیط جهان)

دریای محیط (احاطه گر) که آنرا دریای بیرونی نیز می نامند، دریای وسیعی بود که تمام آردا، سرزمین میانه و آمان را به یکسان در بر میگرفت. آبهای تاریک آن بر سواحل غربی والینور سینه میکشید و در لبه دوردست و ناشناخته آن دیوارهای شب قرار داشتند. تالارهای اولمو در این دریا قرار داشت و گفته شده که انسانها آخرین سفر خود را بر روی این اقیانوس منجمد انجام می دادند.

دیوها (نژادی مرموز و خوفناک)

عهد: این موجودات تنها یک بار در کارهای تالکین نام برده شده اند و ان هم در وقایع ۲۹۴۱ د.س. است
معنی: این کلمه اولین بار به صورت Hogre در داستانهای پریان به زبان فرانسوی دیده شده است و به نظر می رسد که معنی خاصی ندارد
یادداشت: با وجودیکه دیوها در کارهای اولیه تالکین حضور داشتند، به نظر می رسد که پس از مدتی تالکین آنها را رها کرده است. تنها نوشته منتشر شده ای که در آن از دیوها نامی ذکر شده از زبان بیلبو است که خود نیز آنها را تصورات و اوهام خویش می شمرد. بنابراین به نظر میرسد که حتی در سرزمین میانه هم دیوی وجود نداشته است

دیوها موجوداتی غول آسا و ویرانگر در داستانهای عامیانه هستند. درواقع مطمئن نیستیم که دیوی در سرزمین میانه وجود داشته است. تالکین تنها یک بار در کارهایش از نام دیوها استفاده میکند. در هابیت، هنگامی که بیلبو و گالم در تاریکی به بازی معما می پردازند، بیلبو هنگام فکر کردن به جواب پنجمین معمای گالم:”بیلبو در تاریکی نشسته بود و به همه نامهای غولها و دیوهای وحشتناکی که در داستانها به وی گفته شده بود می اندیشید…”
با توجه به آنکه دیگر هیچگاه از دیوها نامی برده نمیشود به نظر میرسد که دیوها موجوداتی خیالی هستند، حتی در سرزمین میانه.

دروازه هلم (ورودی تحت مراقبت گودی هلم)

مسیری که بین دو کوه محدود کننده دره گودی هلم بوجود آمده بود. این دروازه به دژ مستحکم هورنبورگ منتهی می شد که نگهبانی جبهه شمالی کوهستان سفید را به عهده داشت. دیواری که این دروازه بر آن واقع شده بود از شمال به جنوب امتداد داشت و در همین محل بود که نبرد هورنبورگ رخ داد.

دریاچه هلوورن (دریاچه سردی که در سایه کوه رریر قرار داشت)

دریاچه ای عمیق با آبهای سرد که در سرزمینهای سرد شمال شرق بلریاند قرار داشت. کارانتیر پایتخت خود را در ساحل این دریاچه بنا کرده بود. اما پس از داگور براگولاخ آب این دریاچه توسط اورکها آلوده شد و مورد بی حرمتی قرار گرفت.

دروازه پرچین (دروازه شمالی باکلند)

دروازه شمالی باکلند که سرزمینهای شرقی شایر را از مسافران جاده شرقی محافظت مینمود. این دروازه در انتهای شمالی پرچین بلندی که باکلند را از جنگل قدیمی جدا مینمود، و آنرا حصار بزرگ می نامیدند قرار داشت.