آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دنه‌تور (رهبر الف‌های سبز)

دنه‌تور (رهبر الف‌های سبز)

الف ناندورین، پسر لن‌ووه، که گروهی از مردم خود را به سمت غرب هدایت کرد و از کوهستان آبی گذراند و به ازیریاند رساند. آن‌جا بود که ایشان لایکوئندی یا الف‌های سبز لقب گرفتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...