خانه - فرهنگ نامه (برگه 6)

فرهنگ نامه

آراهاد اول (هفتمین سرکرده دونه داین)

او پسر آراگلاس و هفتمین سرکرده دونه داین از نسل ایسیلدور بود. در ابتدای زمان ریاستش، صلح شکننده به پایان رسید و سائورون به دول گولدور بازگشت، و به زودی شورای سفید تشکیل شد. چند سال بعد، اورک هایی که مخفیانه در کوهستان مه آلود مستقر شده بودند خود را آشکار کردند و جاده های اریادور غیر قابل عبور شد. آراهاد ۶۱ سال سرکرده بود و پس از او پسرش آراگوست جانشینش شد.

آر-زیمراتون (وارث آر-آدوناخور)

پسر و جانشین آر-آدوناخور بود. وی بیست و یکمین فرمانروای و هجدهمین شاه نومه نور بود. پدرش اولین شاهی بود که نامش را از زبان آدونائیک انتخاب کرد و آر-زیمراتون نیز به همان روش ادامه داد. معادل الفی نام او تار-هوستامیر ثبت شده است.

آر-زیمراتون هفتاد و یک سال بر نومه نور حکومت کرد و پس از او پسرش آر-ساکالتور جانشینش شد.

آر-زیمرافل (ملکه و همسری بی تمایل به آر-فارازون)

زمانی که پادشاه خردمند تار-پلانتیر درگذشت، چوگان شاهی باید به تنها فرزند دخترش میریل میرسید. اما برادر زاده اش، فارازون سلطنت را غصب کرد و میریل را مجبور به ازدواج با خود کرد. او نام آر-زیمرافل را برای همسرش برگزید.

 سالها بعد آر-فارازون، به غرب ممنوعه بادبان در کشید تا قلمرو قدسی را پیدا کند و همسرش در جزیره ماند. وقتی طوفان فرا رسید، آر-زیمرافل تلاش کرد به کوه مقدس منل تارما پناه ببرد اما او و همه همراهانش در حادثه سقوط نومه نور کشته شدند.

آر-ساکالتور (بیست و دومین فرمانروای نومه نور)

پسر و وارث آر-زیمراتون نومه نوری .وی سنت جدش آر-آدوناخور را دنبال کرد و نام سلطنتی خود را از زبان آدونائیک انتخاب کرد. معادل الفی این نام تار-فالاسیون است.

آر-ساکالتور شصت و نه سال بر نومه نور حکومت کرد و پس از او پسرش آر-گیمیلزور چوگان پادشاهی را به دست گرفت.

آنکالیمون (نامی برای چهاردهمین حکمران نومه‌نور)

مخفف نام تار-آنکالیمون شاه نومه نوری. تار-آنکالیمون پسر تار-آتانامیر، بین سالهای ۲۲۵۱ و ۲۳۸۶ دوران دوم در نومه نور حکمران بود. سلطنت او دورهای حیاتی در تاریخ نومه نور بود چرا که اولین نشانه های اختلاف میان مردمان نومه نور بروز کرد که به دشمنی میان مردان شاه و گروهی که به مومنان مشهور شدند انجامید و در نهایت به نابودی نومه نور ختم شد.
نکته:
تردیدهایی در مورد تاریخ دقیق شروع سلطنت آنکالیمون وجود دارد و ممکن است شروع آن سال ۲۲۲۱ از دوران دوم باشد. برای جزئیات بیشتر به نکته اول از مدخل تار-آنکالیمون مراجعه کنید.