خانه - فرهنگ نامه (برگه 5)

فرهنگ نامه

آتلاس (نام الفی علف شاهی)

گیاهی که با نام های علف شاهی و آسئا آرانیون نیز شناخته می شود. برگ های این گیاه خواص شفا بخشی دارد اما در اواخر دوران سوم دانش استفاده از آن از بین رفته بود.

آتارینیا (پدر من)

واژه الفی به معنی «پدر من». این کلمه دوبار در کار تالکین به کار رفته شده است، یکبار توسط الندور به پدرش ایسیلدور، و هم چنین خیلی قبلتر توسط آلداریون به پدرش منلدور در نومه نور. در هر دو مورد طرف مقابل او را اونیا (پسر من) خطاب کرده است. این پسوند برای ایجاد القاب صمیمانه نیز استفاده میشود. برای مثال منلدور پسرش را آناردیلیا(آناردیل من) خطاب میکند. (آناردیل نام اصلی آلداریون است).

آتانی (مردم اداین)

نامی الفی برای انسانها، مخصوصا مردم سه خاندان اداین.

آتاناتاری (پدران انسان ها)

در میان نام های بسیاری که توسط الف ها برای نژاد انسان ها استفاده می شود، شاید معمول ترین نام چیزی بود که معنی «مردمان دوم» را میداد. این نام در کوئنیا آتانی و در سیندارین اداین بود. این نام به همه انسانها تعلق داشت اما در سیندارین به سه خاندانی که از کوهستان آبی عبور کردند و به بلریاند وارد شدند و در جنگ علیه مورگوت هم پیمان الف ها بودند گفته می شد؛ اما در کوئنیا عنوان آتاناتاری به این سه خاندان داده شد که به معنی پدران انسان هاست.

آتاناتار دوم (شاه گوندور در اوج شکوه آن)

«آتاناتار آلکارین پسر هیارمنداکیل در اوج شکوه زندگی کرد، چنانکه مردم میگفتند که کودکان گوندور با سنگهای گرانبها بازی میکنند.»

ارباب حلقه ها، ضمیمه الف

گوندور و وارثان آناریون

هیارمنداکیل اول یکی از بزرگترین پادشاهان گوندور بود، و مرزهاو ثروت آنرا به بیشترین حد خود گسترش داد. پسر او آتاناتار دوم  سرزمینی را که از گری فلاد تا دریای رون کشیده  شده بود را به ارث برد وحتی مردم اومبار و هاراد نیز به او خراج میدادند.

وسعت و قدرت قلمرویی که آتاناتار به ارث برده بود، به او لقب آلکارین (شکوهمند) را بخشید؛اما او تنها کمی در حفظ آن نقش داشت و هیچ تلاشی برای گشترش آن نکرد. از همان زمان آتاناتار گوندور شروع به افول کرد. نشانه هایی وجود دارد که نشان میدهد گندالف در این زمان برای اولین بار به گوندور سفر کرده و نام اینکانوس را از گوندوریان دریافت کرد.

آتاناتار دوم برای هفتاد و هفت سال بر گوندور حکومت کرد، که در طی آن ثروت و قدرت ایجاد شده توسط پدرش به تدریج کاهش یافت. پس از او پسر بزرگش تحت نام نارماکیل اول به حکومت رسید اما چون فرزندی نداشت برادرش کالماکیل جانشینش شد.