اشیاء

آلکارونداس (قلعه‌ی دریا)

قلعه‌ی دریا نامیده میشد. آلکارونداس، ناو فرماندهی سیاه و طلایی آر فارازون ، آخرین پادشاه نومنور بود. او با استفاده از آن، به سواحل آمان سفر کرد تا والار را به مبارزه طلبیده و اینگونه باعث سقوط فرمانروایی خود شد.

آیگلوس (نیزه ی گیل گالاد)

نیزه ی گیل گالاد، که آن را با خودش به جنگ آخرین اتحاد برد. ترجمه ی نام آن، سنان برفی است.

نکات

  1. این نیزه مطمئنا از مدت ها قبل از نبرد آخرین اتحاد در مالکیت گیل گالاد بوده است، و ممکن است که ساخته شدن آن به دوران اول یا حتی قبل تر باز گردد. با این حال حضور این نیزه تنها در نبرد آخرین اتحاد صریحا ذکر شده است.
  2. سنان برفی ترجمه ی تحت الفظی نام نیزه است ولی بعضی منابع از این هم بیشتر رفته اند و نامی گسترده تر برای آن پیشنهاد داده اند : یخ ستیغ. این ممکن است صحیح باشد، ولی اگر با دید پیچیده تری به قضیه بنگریم، گیاهی است که در بلریاند می رویید و نام آن نیز آیگلوس است. (به معنی خار های برفی) ممکن است که نوک نیزه ی گیل گالاد تداعی کننده ی خار های این گیاه بوده باشد؛ که این فرضیه محتمل تر از “یخ ستیغ” به نظر می رسد.

آیگلوس (نیزه ی گیل گالاد)

نیزه ی گیل گالاد، که آن را با خودش به جنگ آخرین اتحاد برد. ترجمه ی نام آن، سنان برفی است.

نکات

  1. این نیزه مطمئنا از مدت ها قبل از نبرد آخرین اتحاد در مالکیت گیل گالاد بوده است، و ممکن است که ساخته شدن آن به دوران اول یا حتی قبل تر باز گردد. با این حال حضور این نیزه تنها در نبرد آخرین اتحاد صریحا ذکر شده است.
  2. سنان برفی ترجمه ی تحت الفظی نام نیزه است ولی بعضی منابع از این هم بیشتر رفته اند و نامی گسترده تر برای آن پیشنهاد داده اند : یخ ستیغ. این ممکن است صحیح باشد، ولی اگر با دید پیچیده تری به قضیه بنگریم، گیاهی است که در بلریاند می رویید و نام آن نیز آیگلوس است. (به معنی خار های برفی) ممکن است که نوک نیزه ی گیل گالاد تداعی کننده ی خار های این گیاه بوده باشد؛ که این فرضیه محتمل تر از “یخ ستیغ” به نظر می رسد.

کلید اورتانک (کلید برج سارومان)

کلید یا کلید هایی که درهای برج غیر قابل نفوذ اورتانک را می گشود. اولین باری که در تاریخ از این کلید ها نام برده می شود، در زمان سوگند ائورل است که برج در آن زمان توسط گوندوری ها مهر و موم شد و کلید ها به میناس تی ریت رفت. بعد ها با درخواست سارومان، کارگزار برن کلید ها را به او سپرد و سارومان در قلعه ی باستانی گوندور ساکن شد.

نکات:
۱- احتمالا برج اورتانک در زمان ساخته شدنش در زمان اوایل تاسیس گوندور، کلیدی داشته. بنابراین این کلید در اواخر دوران سوم باید عمری بیشتر از سه هزار سال داشته باشد، و به نظر کمی غیر محتمل می رسد که کلید اصلی بعد از گذشت این زمان طولانی قابل استفاده باشد. و پذیرفتنی است که کپی هایی از آن کلید در طی این سال ها ساخته شده باشد. و کلیدی که از طرف کارگزار برن به سارومان داده شد نسخه ی المثنی کلید اصلی باشد.
۲- اورتانک به دست گوندوری های اصیل ساخته شده و در بیشتر مدت دوران سوم تحت کنترل آنها بوده. در اواخر دوران سوم (تقریبا در سال ۲۷۵۹ دوران سوم) کارگزار برن کلید اورتانک را به سارومان جادوگر سپرد و او نیز کلید ها را تا زمان شکست خوردنش در سال ۳۰۱۹ دوران سوم حفظ کرد.

گلینگال (جفت بلتیل در دربار تورگون)

درخت طلایی که تورگون در گوندولین، به یاد لائورهلین، یکی از دو درخت والینور، ساخت. جفت این درخت بلتیل بود.