اشیاء

نقاب‌های دورفی (نقاب‌های نبردِ نائوگریم)

جنگ‌افزارهایی که دورف‌ها بر کلاه‌خودهای خود، که از فلز سنگین ساخته می‌شد و به شکل سنتی، به اشکال ترسناک ساخته می‌شد تا دشمنان را بترساند. نقاب‌های مذکور، از نقاب‌هایی که دورف ها هنگام کار آهن‌گری می‌زدند تکامل یافت و در اصل برای محافظت از چشم‌ها برابر آتش و گرما ساخته شده بود. طراحی که در زمان جنگ هم به اندازه‌ی زمان صلح مفید بود. نقاب‌های دورفی را چنان ساخته بودند که مقابل آتش مقاومت کند و دورف‌ها را مقابل اژدها نیز حفظ کند: مثلاً، آزاگال و دورف‌های بله‌گوست همراهش تنها نیرویی بودند که توانستند طی نیرنائت آرنوئدیاد گلائرونگ را از میدان به در کنند.

معروف‌ترین نقاب‌های دورفی به کلاهخود هادور وصل بود. به کلاهخود اژدها که در اصل برای آزاگال طراحی شد ولی به میراث خاندان هادور از دور-لومین تبدیل شد.

تبرزین دورین (ماترک خزد-دوم)

وقایع شاهی کوتاه مدت بالین در خزد-دوم در کتاب مزربول ثبت شده بود. کتاب بعدها در دست اورک‌های موریا صدمه‌ی قابل توجهی خورد و محتویات آن گم شد یا دیگر قابل خواندن نبود. در صفحات پیشین اشاره‌ی گذرایی به «تبرزین دورین» بود که آشکارا شئ مهمی بوده است ولی تمام متون حاشیه‌ی آن از دست رفته‌اند.

بخش اولیه‌ی کتاب مزربول تاریخ زمانی را دارد که بالین و دورف‌هایش مشغول اکتشاف بودند و در موریا جا می‌افتادند. معمول‌ترین نوشته در مورد تبرزین دورین، آن است که تبر، ماترکی باستانی است. احتمالاً تبرزین خود دورین بی‌مرگ بوده که مستعمره‌نشین‌ها یافته بودند. بدون هیچ گونه اطلاعات وابسته به قراین مشکل بتوان از صحت آن اطمینان حاصل کرد: ممکن است که متون دورف‌ها حتی از نومیدی‌اشان در نیافتن تبرزین دورین سخن گفته باشند. معنای کلمات مذکور هرچه که بودند هیچ نوع تبرزینی توسط یاران حلقه که سی سال بعد از موریا عبور کردند یافت نشد.

درام‌بورلگ (تبر عظیم تور)

می‌گفتند که تور، پدر ائارندیل، تبر عظیمی را به شمشیر ترجیح می‌داد و تبرش را تبر درام‌بورلگ می‌خواند. که در زبان گوندولینی به معنای تیز-کوبه است.

اژدهای دور-لومین (کلاه‌خود هادور)

نامی برای کلاهخود خاکستری فلزی که فینگون به هم‌پیمان خود، هادور داد. هادور و اخلاف وی تا زمان تورین، خود را بر سر می‌گذاشتند. کلاهخود در اصل ساخته‌ی دورف‌ها بود و در واقع برای آراگال، از بله‌گوست ساخته شده بود. به رسم دورف‌ها صورت‌پوش محافظی برای آن ساخته بودند و نام آن از سر زرین گلائرونگ بر تارکش می‌آمد.

کلاه‌خود اژدها نشان دور-لومین (کلاه‌خود هادور)

کلاهخودی فلزی، که با طلا بر آن نقش برجسته زده بودند و بر کاکل آن، سر گلائرونگ اژدها بود. در اصل، آزاگال از بله‌گوست آن را ساخت و به عنوان هدیه به مائدورس داد. او نیز به نوبه‌ی خود، کلاه را به برادرزاده‌اش، فینگون سپرد. وقتی فینگون هادور را به عنوان ارباب دور-لومین برگزید کلاه‌خود اژدها نشان را به ارباب تازه هدیه کرد و فی‌الواقع، افسانه چنین می‌گوید که تنها هادور پسرش، گالدور آن اندازه قدرت داشتند که کلاه‌خود بزرگ را بر نهند.

تنها یک انسان دیگر آن اندازه قدرت داشت که بتواند از خود استفاده کند: نوه‌ی گالدور، تورین تورامبار. وی، اغلب در جنگ، کلاه‌خود اژدها نشان را بر سر می‌گذاشت و یکی از اسامی بسیارش، برگرفته از کلاه‌خودش بود: گورتول، اژدها سر. آخرین اشاره‌ی بارزی که از کلاه‌خود به جای مانده در نبرد توم‌هالاد بود. جایی که می‌گفتند تورین آن را بر سر نهاد. گذشته از آن، احتمال می‌دهند که کلاه‌خود را با خود به بره‌تیل برده باشد و شاید حتی هنگام کشتن خود گلائرونگ نیز آن را بر سر داشت. پس از آن زمان، میراث عظیم خاندان هادور، از دید تاریخ، پنهان گشت.