خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - تاج گوندور (تاج جواهرنشان پادشاهان گوندور)

تاج گوندور (تاج جواهرنشان پادشاهان گوندور)

تاج بالداری که با جواهرات آراسته شده و پادشاهان گوندور از آن به عنوان تاج استفاده می‌کردند. پس از کشته شدن ائارنور، آخرین پادشاه گوندور، تاج به مدت ۱۰۰۰ سال در خانۀ مردگان گذاشته شد، تا زمانی که در پایان دورۀ سوم، وارث برحق گوندور پای به صحنه گذاشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید تیم برتون مشهور، برای اولین کار خود در یک پروژه سینمایی بر روی ...