پ

پارماته‌ما (حروف مربوط به صدای پ)

یکی از چندین ته‌مار یا مجموعه اصوات، که نماینده‌ی حروف تنگ‌وار است. اشکال حرفی این ته‌مار، صدای پ و مشتقات آن را توصیف می‌کند. مجموعه‌ای اصوات که شایسته است لبی خوانده شوند و شامل صداهای پ، ب، ف، و، و امثالهم هستند. حروف تنگ‌واری که معمولاً برای این مجموعه‌ها به کار می‌رفتند لووا (کمان) بسته بودند، به سمت راست و پایین، و دور از تلکو (یا «ساقه»ی مستقیم حرف) قوس می‌گرفتند. نام پارماته‌ما، لفظ به لفظ، «مجموعه کتاب» معنی می‌دهد ولی واژه‌ی «کتاب» در این‌جا تنها بدین دلیل انتخاب شده که با حرف پ در زبان الفی شروع می‌شود و نماینده‌ی اصواتی است که ته‌مای مذکور شرح می‌دهد.

پالاندو (یکی از دو ایترین لویین)

مایایی که از مردم ارومه و دوست آلاتار بود. والار به عنوان آخرین نفر از پنج تنی که باید به سمت شرق می‌رفتند و از دریای کبیر می‌گذشتند تا جادوگر شوند پالاندو را برگزیدند. آلاتار و پالاندو را همراه یکدیگر ایترین لویین یا جادوگران آبی می‌خواندند. آن‌ها در دور دست‌های کرانه‌های شمال غربی سرزمین میانه گشتند و سرزمین‌های دور شرقی را کاوش کردند. سرنوشت ایشان هرگز فاش نشد ولی به نظر می‌رسد که آن‌ها هم مانند سارومان به تاریکی سقوط کرده باشند. تالکین اشاره می‌کند که آن‌ها مسئول شکل گیری فرقه‌های عجیبی در سرزمین‌های دوردست بودند.

نکته:

اگر فرض کنیم که بخش –پالان در نام او به –پالان که می‌شناسیم مربوط است و «دور» و «دوردست» معنی می‌دهد پس پالاندو را می‌توان به معنی کسی که تا دورها سفر می‌کند یا به احتمال کم‌تر، کسی که از دوردست می‌آید فرض کرد.

پالاران (کشتی عظیمی که آن را به نام آواره‌ی دوردست‌ها نیز می‌خواندند)

کشتی عظیمی که آلداریون و انجمن ماجراجویان نومه‌نور ساختند. در زمان ساخت، بزرگ‌ترین کشتی زمان بود و آلداریون با استفاده از این کشتی بسیاری از سفرهای اولیه‌اش به سرزمین میانه را ترتیب داد.

پلان‌تیری (سنگ‌های بینا)

سنگ‌های بینا؛ گوی‌های بلورین قدرتمندی که به بینندگان اجازه می‌داد اتفاقات را تماشا و از فواصل دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. الندیل، هفت سنگ این چنینی را به سرزمین میانه آورد.

پلان‌تیری پادشاهی شمالی:

  • سنگ الندیل

در دوره‌ی سوم، سال ۳۰۲۱، سنگ را به غرب آوردند. سنگ بینای امین براید، را در برج الوستیریون در تپه‌های برج، در غرب شایر نگاه می‌داشتند. می‌گفتند این سنگ چنان هماهنگ شده بود که می‌توانست از فراز دریای بزرگ، غرب گم‌شده را ببیند. سنگ الندیل را از برج برداشتند و سوار بر کشتی سپید، در پایان دوره‌ی نخست به آمان بردند.

  • سنگ آمون‌سول

در دوره‌ی سوم، سال ۱۹۷۴، مفقود شد. این سنگ، در میان پلان‌تیری‌ آرنور از همه بزرگ‌تر بود و می‌گفتند از همه قدرتمندتر است. در اصل، در برج آمون‌سول، در مرکز پادشاهی شمالی قرار داشت. وقتی که پادشاه جادوپیشه‌ برج را ویران کرد سنگ بینا را بازیافتند و به فورنوست بردند. وقتی خود فورنوست نیز تحت حمله قرار گرفت، شاه آرودویی همراه پلان‌تیر مذکور و سنگ آنومیناس به شمال گریخت. وقتی کشتی شاه در خلیج یخی فوروخل غرق شد هر دو سنگ از دست رفتند.

  • سنگ آنو‌میناس

در دوره‌ی سوم، سال ۱۹۷۴ مفقود شد. می‌گفتند میان سه سنگ بینای پادشاهی شمالی از همه ضعیف‌تر است. با این وجود، شاهان آرنور و آرتداین بیش از همه از همین پلان‌تیر استفاده می‌کردند. در اصل، سنگ را در پایتخت الندیل، در آنومیناس قرار داده بودند ولی وقتی خاندان شاهان به فورنوست نقل مکان کرد سنگ را نیز جابجا کردند. سنگ آنومیناس نیز همراه سنگ آمون‌سول در خلیج یخی فوروخل گم شد.

پلان‌تیری پادشاهی جنوبی:

  • سنگ اعظم

در دوره‌ی سوم، سال ۱۴۳۷ گم شد. سنگ اعظم سرزمین میانه در پایتخت باستانی گوندور، زیر گنبد ستارگان قرار داشت. پس از حصر ازگیلیات به دست کاستامیر شورشی، شهر به کام آتش فرو رفت و پلان‌تیر در آب‌های آندویین گم شد.

  • سنگ آنور

جان به در برد و به دوره‌ی چهارم رسید. آن را سنگ آنور و سنگ میناس تریت می‌خواندند. جایگاه آن، در دژ آناریون، میناس آنور بود و سراسر دوران سوم بر جای ماند. با گذر قرن‌ها، سنگ تقریباً به دست فراموشی سپرده شده بود ولی کارگزاران از وجود آن باخبر بودند. دنه‌تور، سنگ را در خفا به کار برد ولی سائورن، آن را تباه کرده و کارگزار را دیوانه ساخت. دنه‌تور در حالی که پلان‌تیر را در دست داشت خودسوزی کرد و از آن پس، تصویر دستان سوخته‌ی کارگزار در سنگ، ثابت ماند.

  • سنگ ایتیل

احتمالاً در دوره‌ی سوم، سال ۳۰۱۹ گم شد. هم‌تای سنگ آنور بود و در شهر ایزیلدور، در میناس ایتیل، زیر کوهستان افل دوآت در ایتیلین قرار داشت. سال ۲۰۰۲ دوره‌ی سوم، نزگول به میناس ایتیل حمله بردند و سنگ را همراه پلان‌تیر آن غصب کردند. بدین ترتیب، بعدها سائورون قادر بود با استفاده از سنگ ایتیل در نبرد حلقه هم سارومان و هم دنه‌تور را تحت نفوذ خود بگیرد. سرنوشت این پلان‌تیر آشکار نیست ولی احتمالاً در سقوط باراد-دور از میان رفته باشد.

  • سنگ اورتانک

تا دوران چهارم دوام آورد. چهارمین پلان‌تیر از پادشاهی جنوبی در برج اورتانک در آیزنگارد بود که در اصل پایگاه مرز شمالی گوندور به شمار می‌آمد. بعدها سارومان از برن کارگزار گوندور درخواست کرد تا کلید اورتانگ را به وی ببخشند. زیرا امیدوار بود هنوز سنگ، در برج باشد. امید وی محقق شد ولی با استفاده از سنگ، به دام سائورون افتاد. پس از سقوط آیزنگارد به دست انت‌ها، گریمای مارزبان بی آن که بداند سنگ را به عنوان نوعی پرتابه از برج پرت کرد و بدین ترتیب، سنگ در نهایت به دست آراگورن افتاد که وارث حقیقی پادشاهی گوندور بود و مالک به حق سنگ به شمار می‌رفت. در پایان دوره‌ی سوم، سنگ اورتانگ تنها پلان‌تیر به جای مانده در سرزمین میانه بود که می‌شد واقعاً از آن بهره برد.

نکته:

۱-در اصل، هفت پلان‌تیری در سرزمین میانه بودند (بدیهی است که در آمان هم سنگ‌هایی بودند). سه سنگ یعنی سنگ‌های آنومیناس، آمون‌سول، ازگیلیات به طور حتم گم شدند یا از بین رفتند. سنگ الوستیریون در تپه‌های برج با کشتی سفید حاملان حلقه به آمان بازگشت. سنگ آنور و سنگ اورتانک هر دو سالم ماندند و به دوره‌ی چهارم رسیدند.

۲-سرنوشت سنگ هفتم، سنگ ایتیل، به طور قطعی آشکار نیست. طی نبرد حلقه، سنگ در باراد-دور بود و به احتمال قوی در سقوط سائورون از بین رفت. ولی ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی پلان‌تیری به شکل ویژه‌ای قوی است و احتمال ضعیفی وجود دارد که سنگ ایتیل نیز سالم مانده و به دوره‌ی چهارم رسیده باشد.

سنگ آنور نیز سالم ماند ولی نقش تصویر دستان خشک دنه‌تور بر آن باقی بود به همین دلیل تنها برای افرادی که اراده‌ی کافی داشتند قابل استفاده بود.