پ

پادشاه برین الفها (بزرگترین الف خاندانهای باستانی)

پادشاه برین الفها لقبی بود که به اینگوه، رهبر الفهای وانیار اعطا شده بود. اینگوه را بزرگترین الف جهان می دانند که در تانیکوئنتیل در پایین تالارهای مانوه سولیمو زندگی می کند.

پرچین (مرز شرقی باکلند)

حصار بزرگ، پرچینی که هابیتهای باکلند در امتداد مرز شرقی سرزمینشان ساخته بودند تا آنها را از موجودات عجیبی که در جنگل قدیمی زندگی می کردند حفظ نماید.

پتک مشت (لقبی برای شاه روهان: هلم)

نهمین شاه روهان، هلم پسر گرام نام داشت. هلم مردی عبوس و قوی بنیه بود. یکی از حاکمان زیردست هلم شخصی بود به نام فرکا که خویشاوندی دوری با هلم داشت، اما گفته میشد که خون دونلند در رگهای او جاریست. با آنکه هلم به فرکا اعتماد نداشت، باز هم جایی در شورای شاهی برای او در نظر گرفته میشد. در یکی از روزهایی که فرکا به ادوراس فراخوانده شده بود، به همراه تعداد کثیری از سپاهیانش از سرزمین تحت حاکمیت خودش یعنی سواحل آدورن به سوی ادوراس تاخت و با اصرار از هلم خواست تا دخترش را به زنی به پسر فرکا به نام وولف بدهد. در بیرون از تالار مدوسلد هلم چنان مشت مرگباری بر سر فرکا زد که از آن پس در تاریخ از او با نام هلم پتک مشت یاد شده است.

پتک جهان زیرین

گروند، سلاح مخوف مورگوت که از آن در نبرد تن به تن با فینگولفین استفاده کرد. احتمالا و نه با اطمینان در جنگ خشم در پایان دوران اول نابود شده است.