پردهیل (نیم‌الف)

نامی که به الروند، ارباب ریوندل و برادرش، الروس داده بودند. به معنای نیم‌الف است و به اجداد مشترک آن‌ها با انسان‌ها اشاره می‌کند.

درباره اله سار