خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پئونی بگینز (عموزاده‌ی دور بیل‌بو و فرودو بگینز)

پئونی بگینز (عموزاده‌ی دور بیل‌بو و فرودو بگینز)

پئونی که میان سه فرزند کوچک‌ترین به شمار می‌رفت، دختر پوسکو بگینز و گیلی براون‌لاک بود. با میلو باروز (از اعقاب ارباب گوربادوک از باک‌لند) ازدواج کرد و خودشان نیز چهار بچه داشتند: موسکو، مورو، مرتل و مین‌تو. پئونی هم با بیل‌بو و هم با فرودو نسبت داشت ولی خویشی آن‌ها دور بود: نزدیک‌ترین خویشی که با هم داشتند بال‌بو بگینز، پدر پدر پدربزرگ پئونی بود که دویست سال پیش از او متولد شد.

درباره اله سار