پ

پلوری (کوهستان دفاع)

حصار کوهستانی آمان، که والار مقابل مفاسد ملکور افراشتند. بلندترین نقطه‌ی پلوری، یعنی تنیکوئتیل، مکانی بود که عمارت‌های مانوه و واردا قرار داشتند.

نکته:

مکان کوهستان کبیر هیارمن‌تیر با قطعیت ثبت نشده است. توصیف آن، تلویحی اشاره می‌کند که در رشته‌‌کوه پلوری باشد ولی چنین حدسی از قطعیت بسیار فاصله دارد.

پلن‌دور (کارگزار شاه اوندوهر)

کارگزار شاه اوندوهرِ گوندور که وقتی شاه و هر دو وارث وی در نبرد با وان‌رایدر ها گم شدند در مقام قدرت نشست. بنا بر تصمیم شورای گوندور، برگزیدن جانشین بر عهده‌ی پلن‌دور قرار گرفت. دو نامزد برای این مقام بود: آروه‌دویی از آرتداین و ائارنیل، رهبر گوندوریان و پیروز نبرد اردوگاه که از نسل خاندان سلطنتی گوندور بود.

آروه‌دویی از تبار لاینقطع ایزیلدور و ادعایش قوی‌تر بود ولی پلن‌دور شورا را بر آن داشت که ائارنیل را انتخاب کنند و وی نیز به عنوان ائارنیل دوم، بر تخت نشست. تمام قراین موجود بر آن شهادت می‌دهد که پلن‌دور تحت امر شاه تازه، در مقام کارگزاری به خدمت ادامه داد.

پلن‌دور کارگزار تأثیرگذاری بود که قدرت قابل توجهی به دیوان خود افزود. در دوران فترت نیز به عنوان نایب السلطنه به شکل مؤثری عمل کرد. در زمان وی، دیوان کارگزاری موروثی شد. وقتی که پلن‌دور مرد، پسرش وروندیل مقام کارگزاری را به ارث برد و نوه‌اش، ماردیل نخستین کارگزاری شد که به تنهایی بر گوندور فرمان راند.

پلارگیر (بندرگاه شاهان گوندور)

بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین بندرگاه گوندور بر ساحل شمالی رود عریض آندویین در سرزمین لبن‌نین.

نکته:

۱-«garth» بدین معنا، منطقه‌ای محصور یا بسته است. در این متن، به معنی آن است که پلارگیر و کشتی‌های بندر آن با دیوارهای محکم شهر، در مقابل حمله محافظت می‌شدند.