خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پریم‌رز گاردنر (یکی از فرزندان بسیار سام گمجی)

پریم‌رز گاردنر (یکی از فرزندان بسیار سام گمجی)

دختر سام گمجی و رز کاتن

درباره اله سار