ن

نکرومانسر (نامی برای سائرون)

زمانی که سائرون در پایان دوران دوم شکست خورد، سرزمین میانه چندین قرن، از شر اهریمن در صلح و آرامش بود. پس از گذشت هزار سال از دوران سوم، سایه‌ی تاریکی شروع به خزیدن به داخل بیشه بزرگی کرد که سبزبیشه بزرگ نامیده می‌شد. معلوم شد قدرت اهریمنی شروع به ساخت دژی برای خود در قسمت‌های جنوبی جنگل نموده است. دژ مذکور، دول‌ گولدور، بر تپه‌ی آمون لنک بود.

چون سایه، سبزبیشه را به تباهی کشاند مردم سرزمین میانه نام جدیدی بر آن نهادند: سیاه‌بیشه. موجود تاریکی که در آن اقامت داشت نیز نامی گرفت، وی را با عنوان نکرومانسر می‌شناختند. اما هویت نکرومانسر مذکور حتی برای خردمندان سرزمین میانه نیز نامعلوم بود گرچه گمان کردند که شاید یکی از نُه نزگول باشد. در نهایت، قدرت سترگ نکرومانسر خردمندان را به هراس انداخت و گمان کردند که شاید خود سائرون بازگشته باشد. گندالف برای تحقیق و بررسی به دول گولدور سفر کرد اما نکرومانسر به شرق عقب نشست و سرزمین‌های غربی برای چهار قرن در صلح توأم به انتظار قرار گرفت.

بالاخره، نکرومانسر از شرق به دژ خود در دول گولدور بازگشت. یک‌بار دیگر گندالف به آنجا رفت و با ورود مخفیانه‌ی خود کشف کرد که به طور قطع نکرومانسر سائرون است که بازگشته. او شورای سفید را برای مقابله با دول گولدور متقاعد ساخت و حمله ناگهانی در تاریخ ۲۹۴۱ دوران سوم آغاز گشت، همان سالی که بیل‌بو حلقه‌ی یگانه را در زیر کوه‌های مه‌آلود پیدا کرد. نکرومانسر، یک بار دیگر از مقابل خردمندان عقب نشست اما این زمان دیگر صلح توأم با انتظار نبود بلکه تنها چند سال بعد در سرزمین باستانی خود موردور ظهور کرد، از نهان خارج شد و دست آخر خود را در قالب سائرون، فرمانروای تاریکی آشکار ساخت.

نزگول دول‌گولدور (خامول و همراهانش)

وقتی نخستین نشانه‌ها از تاریکی در سیاه‌بیشه مشاهده شد، حدود سال ۱۱۰۰ دوران سوم، به نظر خردمندان رسید که احتمالاً یکی از نزگول مالک و حاکم دژ دول گولدور باشد. اما بعدها این حدس رد شد و مشخص گشت که هیچ کدام از نزگول‌ نیستند و در اصل خود سائورون است که آهسته در اعماق جنگل رو به تاریکی، قدرت خود را افزایش می‌دهد.

در حقیقت، تا دو هزار سال بعد از پایه‌گذاری دول‌گولدور هیچ نشانه‌‌ی مستقیمی از نزگول در آن مکان نداریم. اولین نشانه‌ی مطمئن از بازگشت اشباح حلقه تا حدود دویست سال پس از پایه‌گذاری دول‌گولدور دیده نشد ولی اشباح در آنگمار و بعداً در موردور حضور داشتند. حتی زمانی که شورای سفید حمله‌ی مستقیمی را علیه دول گولدور در سال ۲۹۴۱ دوران سوم سازمان‌دهی کرد، هیچ نشانی از نزگول در گیر و دار نبرد دیده نشد.[۱]

ده سال پس از آنکه سائورون از دول گولدور به موردور بازگشت، نخستین نشانه‌ها از حضور نزگول در دژ قدیمی سائورون محرز گردید. سه تن از آن‌ها -خامول در مقام فرماندهی، به همراه دو تن دیگر- برای اشغال مجدد دول گولدور و نگاه داشتن قلعه شمالی فرمانروای تاریکی به آنجا فرستاده شدند. آنان تا آغاز جنگ حلقه دژ را تحت محافظت خود نگاه داشتند و آن هنگام، در جستجوی حلقه به سایر سواران سیاه پیوستند.


[۱] بین پایه‌گذاری دول گولدور و حمله شورای سفید، بیش از ۱۸۰۰ سال زمان می‌گذرد. علیرغم نبود شاهد مستقیم، مشکل بتوان باور کرد هیچ یک از نرگول در هیچ برهه‌ای از زمان، در دول‌گولدور حاضر نشده است. حتی اگر صرفاً به عنوان پیام‌آور هم باشد. ولی می‌دانیم که بیش از نیمه‌ی پایانی این دوره، نُه شبح حلقه در میناس مورگول باقی ماندند. برجی که در سال ۲۰۰۲ دوران سوم تسخیر شده بود.

نهایتاً، می‌توان نسبتاً مطمئن بود که هیچ یک از نزگول در نبرد ۲۹۴۱ دوران سوم حاضر نبودند که مدرک آن سخنان گندالف در شورای الروند می‌باشد: «نقشه‌ی سارومان این بود که سائورون را از دول گولدور فراری دهیم، شاید جنگ‌افزاری یافته بود که نُه تن را عقب می‌راند.» (یاران حلقه، شورای الروند) اگر هیچ کدام از نزگول در دول گولدور نجنگیدند، به طور قطع برای گندالف روشن شده بود که سارومان سلاحی برای عقب راندن آن‌ها داشته یا خیر.

نزگول (نه خادم سائورون)

کلمه‌ای در زبان سیاه، که معمولاً به «اشباح حلقه» ترجمه می‌گردد. نام نه انسانی که توسط حلقه‌های نه‌گانه‌ی سائورون تباه و فاسد شدند و به خادمین پلید و نامیرای او بدل گشتند.

نائوگلامیر (گردنبند دورف‌ها)

گردنبند دورف‌ها که در اصل برای فینرود فلاگوند ساخته شد و تین‌گول سیلماریلی را که لوتین و برن بازپس گرفته بودند روی آن نشانده بود.