خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیوباری (یکی از روستاهای باک‌لند)

نیوباری (یکی از روستاهای باک‌لند)

روستایی بزرگ در باک‌لند شمالی، قرار گرفته در فاصله‌ی کمی از شمال کریک هالو.

نکات:

  1. کلمه‌ی new در نیوباری اشاره به آن دارد که یکی از ماندگاه‌های متأخر شکل گرفته در باک‌لند می‌باشد اگرچه ما هیچ زمان معینی برای اثبات این تصور نداریم.
  2. موقعیت نیوباری در نزدیکی پرچین گیاهی که باک‌لند را از جنگل قدیمی حفظ می‌کرد همراه با ترکیب  bury در نامش (به معنی دژ یا قلعه) نشانه‌ای ضمنی به دست می‌دهد مبنی بر آن که نیوباری را به عنوان بخشی از استحکامات سرزمین باک‌لند برابر درختان عجیب جنگل ساخته بودند.