ش

شهر پادشاهان (عنوانی برای دو شهر)

“و آراگورن، شاه اله سار، آرون آندومیل را در شهر پادشاهان، در روز اول تابستان به زنی گرفت …”

بازگشت پادشاه کتاب پنجم، کارگزار و شاه

نامی که برای دو شهر سلطنتی دونه اداین در دوره های متفاوت تاریخی استفاده می شد. در اصل این نام به آرمنه لوس، پایتخت نومه نور، که تختگاه پادشاهان(و ملکه ها) این جزیره در طول تاریخش بود ؛اشاره دارد.

عنوان مشابهی بعدها برای میناس تیریت در گوندور به کار رفت که پادشاهان چندین نسل گوندور در آن جا سلطنت کردند. از لحاظ تاریخی، میناس تیریت در تمام طول تاریخ شهر پادشاهان گوندور نبود. اقامتگاه سلطنتی آن ها در ابتدا اوسگیلیات که بر روی آندوین قرار داشت، بود؛ اما هفتمین پادشاه، اوستوهر، میناس آنور(نامی که میناس تیریت در آن زمان خوانده می شد) را به عنوان اقامتگاه تابستانی خود برگزید. این شهر مدت ها بعد زمانی که بیست و هفتمین پادشاه، تاروندور، دربار را برای همیشه به میناس آنور در زیر میندولویین انتقال داد.

شهر گوندور (میناس تیریت در زیر میندولویین)

نامی که حداقل در زمان جنگ حلقه به میناس تیریت شهر بزرگ و مستحکم گوندور که در منتها الیه کوهستان سفید قرار داشت،اطلاق می شد. در حقیقت در زمان تاسیس کشور، شهر اصلی گوندور، اوسگیلیات بود که در چند مایلی شمال شرقی میناس تیریت قرار داشت. اما این شهر باستانی در دوران سوم دوام نیاورد. پادشاه تاراندور در سال ۱۶۴۰ دوران سوم اوسگیلیات را  به مقصد میناس آنور ترک کرد و از آن زمان میناس آنور که بعدها میناس تیریت نامیده شد، به شهر اصلی گوندور بدل شد.

شکاف روهان

رخنه ای در میان کوه های مه آلود و کوه های سفید. شکاف بزرگی در قسمت غربی روهان ، میان انتهای جنوبی کوه های مه آلود و شمالی ترین قله‌ی کوه های سفید.

شمالی‌ها (گابلین‌های معادن موریا)

نامی که در سرزمین‌های جنوبی به اورک‌های شمال داده می‌شد. به ویژه، برای وصف گروهی از هزاران اورک کوچک موریا که در مقابل یاران حلقه صف‌آرایی کردند، مری و پی پین را دستگیر کردند و نهایتاً توسط روهیریم کشته شدند.

شمالی‌ترین سرزمین (شمالی‌ترین ناحیه‌ی سرزمین میانه)

لغتی که عموماً به شمالی‌ترین نقاط قابل دسترس سرزمین میانه اشاره دارد. توضیح روشنی از آن به دست نمی‌آید بلکه نقطه‌‌نظر فرد مسافر را منتقل می‌کند. به طور مثال، برای برومیر با جسارت که از گوندور در جنوب به سوی شمال آمد کلیه‌ی نقاط بالا دست رودخانه گری‌فلاد سرزمین شمالی محسوب می‌شد. با این حال، در متون دیگر کاملاً واضح است که این لغت اشاره به فورودویت دارد، سرزمین یخی و دور که هزاران مایل از شمال گری‌فلاد فاصله دارد.