ش

شاه تاریک (قدرت شمالی)

عنوانی که به مورگوت دادند. عنوان مذکور به شکل خاص در میان انسان‌هایی کاربرد داشت که در پی مفری از تاریکی پشت سر به بله‌ریاند وارد شدند و ناگاه خداوندگار تاریکی را در آنگ‌باند، در حصر نولدور دیدند. برخی از آنان تردید کردند که آیا شاه تاریک هرگز وجود می‌داشت ولی بسیاری از انسان‌های تازه رسیده در نبرد علیه مورگوت به الدار پیوستند و ایشان، متحدان الف‌ها بودند و اداین نام گرفتند.

شهردار میکل دلوینگ (شهردار مهمترین منطقه شایر)

عنوانی برای رئیس میکل دلوینگ، پایتخت شایر. در طول زمان قدرت شهردار به کل شایر گسترش پیدا کرد.

ویل ویت فوت: (شهردار از حداقل سال ۳۰۱۳ دوران سوم تا ۶ دوران چهارم به مدت حداقل ۱۵ سال). شهردار شایر در زمان جنگ حلقه. در زمان عزیمت فرودو از شایر، ویل چاق به عنوان شخصی مضحک معروف بود. وقتی لوتو ساک ویل-بگینز کنترل شایر را بدست گرفت، شهردار ویت فوت در برابر او مقاومت کرد اما تا زمان شکست شارکی در لاکهولز زندانی شد. بعد از آزادی، فرودو به عنوان قائم مقام شهردار اوضاع را سر و سامان داد، اما در سال ۳۰۲۰ دوران سوم او بر سر کار خود برگشت و به مدت هفت سال دیگر در این مقام باقی ماند.

سم وایز گمجی: (شهردار از سال ۶ دوران چهارم تا ۵۵ دوران چهارم به مدت ۴۹ سال). سم پس از استعفای ویل ویت فوت به عنوان شهردار انتخاب شد. در اوایل دوران شهردار بودنش، شهردار شایر به عنوان مشاور سلطنتی پادشاهی شمال انتخاب شد. سم برای هفت دوره برای این مقام انتخاب شد و تا سن ۹۶ سالگی این مقام را حفظ کرد. نام جانشین او مشخص نیست.

شکوهمند (لقب مشترک دو هابیت)

لقبی که شاه الفهای سیاه بیشه به بیلبو بگینز داد. همچنین این نام به مریادوک برندی باک پس از بازگشت از جنگ حلقه نیز اطلاق شد.

          بیلبو بگینز: در سفر بازگشت به خانه، بیلبو به جبران غذایی که دفعه قبل از شاه الفها دزدیده بود به او هدیه ای داد. تراندوئیل با دیدن این کار او را شکوهمند نامید همچنین لقب دوست-الفها را به بیلبو عطا کرد.

          مریادوک برندی باک: این رسم خاندان برندی باک بود که ارباب باکلند لقبی برای خود داشته باشد، مری به نام ” مریادوک شکوهمند” معروف شد. هرگز معلوم نشد که دقیقا از چه زمانی و چگونه صاحب این لقب شد، اما به نظر میرسد شاهکار او در سر و سامان دادن به شایر و شکست  دادن شارکی باید نقش مهمی در این کار داشته باشد.

شکاف ماگلور (فراخترین گذرگاه شمالی بلریاند)

منطقه ای مسطح بین هیمرینگ و کوهستان آبی، فراخترین شکاف در حصار کوهستانی شمال بلریاند. در دوران اول توسط ماگلور، پسر دوم فئانور، در برابر مورگوت محافظت میشد.