ش

شلغم

شلغم گیاهی دارای ریشه خوراکی است که به نظر می رسد سهم زیادی در رژیم غذایی هابیتهای شایر داشته است. لااقل سام وایز گمجی باغبان شلغم را به خوبی می شناخت.

شه بانوان والار (هفت والیر)

والیر، هفت ملکه والار که به هنگام هبوط به آردا شکلی مونث به خود گرفتند: واردا، یاوانا، نیه نا، وایره، وانا، نسا و استه.

شهبانوی دوریات (ملیان مایا)

عهد: پیش از دوره اول تا سال ۵۰۲ د.ا
مکان: دوریات، در میان جنگلهای بلریاند
نژاد: آینور
شاخه: از مایار وانا و استه
فرهنگ: دوریات
لقب: ملیان

در سال های دراز پیش از آغاز دوران اول، الوه سینگلو فرمانروای تلری در جنگلهای دوریات به ملیان مایا برخورد و اولین نفری بود که با یکی از فرزندان ایلوواتار ازدواج کرد. او که اکنون با نام الو تینگول شناخته می شد، بهمراه ملیان قلمروی خود را در بیشه های بلریاند بنا نهادند و به عنوان شاه و ملکه بر آن فرمان راندند. پادشاهی بیشه در ابتدا اگلادور خوانده می شد. هنگامی که ملکور به سرزمین میانه بازگشت، اورکهای خود را برای نابود کردن قلمروی بلریاند فرستاد، اما ملیان با تحمیل خسارات فراوان آنان را عقب زد. او با نیروی خویش دورتادور قلمرو خود را با جادویی قدرتمند احاطه کرد که به آن کمربند ملیان می گفتند. پس از آن سرزمینی که او و تینگول در آن حکم می راندند به نام جدیدی خوانده شد: دوریات، سرزمین محصور. ملیان و تینگول بیش از ۵ قرن بر سرزمین دوریات فرمانروایی کردند تا آنگاه که تینگول بدست دورفهای ناگرود در خزانه خانه خودش بقتل رسید. ملیان با اندوه به خانه باستانی خویش در غرب دور کوچ کرد و کمربند سحرآمیز دوریات از میان رفت. در مورد اینکه آیا ملیان آخرین ملکه دوریات بود جای سوال باقی ست، دیور نوه تینگول بعد از مرگ پدر بزرگش مدتی در دوریات حکومت کرد، پس ممکن است همسر او نیملوت صاحب عنوان ملیان شده باشد، اما هیچ مدرکی دال بر اینکه نیملوت به این نام خوانده شده باشد وجود ندارد.

شیشه گالادریل (هدیه درخشنده گالادریل به حامل حلقه)

شیشه ستاره، شیشه درخشنده ای که بانو گالادریل در لورین به فرودو هدیه داد که بعد ها در گریز از کنام شلوب (در حریم موردور) به یاری اش آمد.

شکارچی والار (از القاب اورومه)

شکارچی والار از القاب یکی از والار به نام اورومه است که در دوران شامگاه جهان، در سرزمین میانه موجودات ملکور را تعقیب و شکار می نمود.