ش

شقایق

گل کوچکی با رنگهای کمرنگ .فرودو وسم شقایق های سفید و آبی معطر را در سرزمین ایتیلین  پیدا کردند، تالکین اشاره دارد که سیمبلمینه گونه ای از شقایق است، یا حداقل شباهت ظاهری زیادی دارد.

شاه آردا (قدرتمند ترین والار)

عنوانی که به مانوه سولیمو داده میشد ، بزرگترین والار و کسی که فرمانروایی بر آردا بر عهده ی اوست .

شورای عقلا (نام دیگری برای شورای سفید)

اتحادی میان بزرگان الف ها و جادوگران که در دوران سوم به منظور سازماندهی و هماهنگی اقدامات دفاعی علیه سائورون و خدمتکارانش شکل گرفت.

برای آگاهی از اسامی اعضای شناخته شده و احتمالی شورا به مدخل شورای سفید مراجعه کنید.

شکاف هلاکت (قلب اورودروین)

پرتگاه آتشین در درون سامات نائور؛ کوره و کارگاه سائورون که در اعماق اورودروین نقب زده شده بود و به قلب آتشین آن گشوده می شد.