آخرین مقالات فرهنگنامه

ش

شاهان دریا (نامی برای شاهان نومه‌نوری در سرزمین میانه)

پس از جنگ خشم اداین سرزمین میانه را ترک کردند ولی بسیاری از انسان‌ها در سرزمین‌های شرقی و جنوب کوهستان آبی ماندند. سال‌های ابتدایی دوران دوم برای انسان‌های سرزمین میانه هنگامه‌ی ترس و تاریکی بود اما بعد از ششصد سال اولین کشتی نومه‌نوری‌ها در سواحل دیده شد. زمانی که سال‌های تاریک از شرق دریا گذشت، تمدن نومه‌نور به افتخارات عظیمی ...

ادامه مطلب »

شمشیر زن آسمان (ستارگان منل‌واگور)

مکان:  در آسمان، در شمال رمیرات و جنوب هلوین منشأ: ساخته شده به دست واردا در بیش از سه دوران پیش از نخستین برآمدن ماه و خورشید دیگر نام‌ها: منل‌ماکار، منل‌واگور، تلومه‌تار یکی از برجسته‌ترین صور فلکی آسمان شب، شمشیرزن آسمان، ترجمۀ نام‌های الفی برای این گروه از ستارگان است. در اصل کوئنیا تلومه‌تار و بعدها منل‌ماکار نامیده می‌شدند. شمشیرزن ...

ادامه مطلب »

شمشیری که شکسته بود (تیغ شکستۀ الندیل)

تاریخ: نارسیل، شمشیر الندیل در تاریخ ۳۴۴۱ دوران دوم شکست و تکه های آن در اواخر ۳۰۱۸ دوران سوم برای  ساخت آندوریل مورد استفاده قرار گرفت. منشأ: نارسیل در مبارزه ی بین الندیل و سائورون در هم شکست. نژاد: انسان‌ها تبار: دونه‌داین خاندان: خانواده  و وارثان الندیل دیگر نام‌ها: تیغی که شکسته شد، تکه های نارسیل؛ پیش از شکستن به ...

ادامه مطلب »