خانه - فرهنگ نامه (برگه 392)

فرهنگ نامه

تپه هیمرینگ (محل پایتخت فرمانروای مایدروس)

در جنوب دشتهای پهناور لوتلان، از میان رشته کوههای شمالی بلریاند شکافی به یک سرزمین پست و کم ارتفاع وجود داشت. کوهستان با تعدادی تپه های به هم ریخته به پایان میرسید که یک تپه با قله ای صاف را در محاصره داشتند، تپه هیمرینگ. رودخانه گلیون کوچک از این مکان سردسیر سرچشمه می گرفت، یکی از دو رودخانه ای که با پیوستنشان به یکدیگر رود گلیون ایجاد می شد، که مرز بلریاند شرقی با سرزمینهای شرقی تر به شمار میرفت. پس از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، مایدروس، بزرگترین پسر فئانور، این تپه را یافت و بزرگترین کاخ خود را بر فراز قله صاف آن بنا نمود. پس از آن بود که سرزمینهای اطراف تپه هیمرینگ که به وسیله مایدروس نگهبانی میشد، به تاختگاه مایدروس معروف شد. قلعه مایدروس بر فراز هیمرینگ از داگور براگولاخ که تعداد زیادی از الفها در آن کشته شدند نیز پابرجا بیرون آمد و نهایتا در جنگ خشم ویران شد. در پایان دوران سوم، تمام آنچه که از این قلعه باقی مانده بود، جزیره ای تنها در سواحل سرزمین میانه بود که به نام جزیره هیملینگ شناخته می شد.

هیلدور (دنباله روها، از اسامی انسانها)

هیلدور که به معنی “دنباله روها” یا “پس آمدگان” می باشد، از اسامی متعدد انسانها در میان الفها است.

هیلدگریم توک (از اجداد پره گرین توک و مریادوک برندی باک)

چهارمین پسر گرونتیوس توک، معروف به توک پیر، هیلدگریم توک، با رزا بگینز ازدواج کرد و بدین ترتیب خویشاوندی دوری با بیلبو و فرودو پیدا کرد. مریادوک برندی باک و پره گرین توک، هر دو از فرزندان نوه های هیلدگریم بودند. پره گرین، پسر پالادین، نوه هیلدگریم بود و مریادوک هم پسر اسمرالدا، نوه دیگر هیلدگریم. هیلدگریم هیچگاه تاین نشد ولی لقب تاین در میان اخلاف او موروثی شد. چنانکه پالادین دوم و فرزندانش این لقب را به ارث می بردند.