خانه - فرهنگ نامه (برگه 410)

فرهنگ نامه

هافلینگها (نامی برای هابیتها در میان انسانها)

نامی که توسط انسانها برای هابیتها به کار برده میشد. این نام در واقع توسط دونادان بلند قامت به هابیتها داده شده بود که قدشان تقریبا دو برابر قد یک هابیت معمولی بود.

هافلینگ (لقبی برای فرودو بگینز)

لقبی که در گوندور، پس از انجام ماموریت سفر به کوه هلاکت به فرودو بگینز اعطا شد.

هالفست (هال) گمجی (یکی از پسر عموهای سام وایز گمجی)

یکی از پسر عموهای سام وایز گمجی، پسر عمو هالفرد از بالای تپه. هنگام شکار در فاردینگ شمالی، یک روز هالفست با موجودی عظیم الجثه و عجیب مواجه شد که آنرا مرد درختی مینامید.

نیم اورک

عهد: نامعلوم. اولین بار در سالهای پایانی دوران سوم مشاهده شدند
مکان: در آیزنگارد در جنوب کوههای مه آلود ایجاد شدند
اصلیت: توسط سارومان به وجود آمدند
نژاد: مخلوطی از انسان و اورک
نامهای دیگر: گابلین-انسان. البته این نام به دسته خاصی از این گروه اطلاق میگردد

موجوداتی که از اختلاط نژاد انسان و اورک، توسط سارومان جادوگر در استحکامات آیزنگارد به وجود آمدند. آنها هم به مانند “اوروک-های” های سارون میتوانستند نور خورشید را تحمل کنند. دسته ای از آنها که بیشتر شبیه انسانها بودند و شاید به شیوه های کمی متفاوت به وجود آمده بودند، گابلین-انسان نامیده میشدند.

الروند و الروس نیم الف (فرزندان ائارندیل)

لقبی برای الروند و الروس که ترجمه ای است از واژه الفی پره دهیل. پدر آنها ائارندیل و مادرشان الوینگ، از آمیزش نژاد انسانها و الفها به وجود آمده بودند.