آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - احمق (راداگاست، بنا بر گفته‌ی همقطار خودش، سارومان ساحر)

احمق (راداگاست، بنا بر گفته‌ی همقطار خودش، سارومان ساحر)

یکی از القاب استهزا آمیز بی‌شماری که به راداگاست داده شده. این لقب را همقطارش سارومان به او داد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...