خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - مردم هالت (مردمان بره‌تیل)

مردم هالت (مردمان بره‌تیل)

نامی که به هالادین دومین خاندان اداین داده بودند. این نام پس از آن که هالت، دختر هالداد مردمش را برای زندگی به جنگل بره‌تیل برد به این گروه داده شد.

درباره اله سار