خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 11)

مناطق و سرزمین ها

کالاکیریان (ناحیه ای نزدیک گذرگاه نور)

ناحیه ایست که به گذرگاهی که سواحل دریای بزرگ را از سمت غرب به والینور متصل می‌کند منتهی می‌شود. نام آن برگرفته از نام الفی گذرگاه نور است که به نور دو درخت که در روزگاران پیش از خورشید و ماه از میان گذرگاه می‌درخشید اشاره دارد.

قلمروی جنگلی (پادشاهی الف‌های سیلوان در سیاه‌بیشه)

از روزهای پیش از برآمدن ماه و خورشید، الف‌های سیلوان در سبزبیشه‌ی بزرگ زندگی می‌کردند. بیشتر تاریخ آن‌ها در جنوب بیشه، نزدیک خویشاوند همسایه‌اشان که در آن سرزمین می‌زیست رقم خورد. سرزمینی که آن سوی رودخانه‌ی بزرگ واقع شده و بعدها لورین نام گرفت.

در دوران دوم، الف‌های سینداری از لیندون خارج شده، به شرق آمدند و در سرزمین جنگلی ساکن شدند. الف‌های سیلوانی نیز یکی از ایشان، یعنی اروفر را به عنوان شاه خود برگزیدند. با گذشت زمان، سیندار با زبان‌ها و رسوم الف‌های سیلوانِ جنگلی در هم آمیخت. در پایان آن دوره، آخرین اتحاد الف‌ها و آدمیان شکل گرفت تا با سائورون مبارزه کنند. اروفر به نبرد شتافت و کشته شد و در نتیجه پسرش، تراندوییل به جای او نشست.

پس از جنگ آخرین اتحاد، تراندوییل بر قلمروی جنگلی حکم می‌راند و سال‌ها صلح برجا بود تا آن که در نهایت قدرتی سیاه شروع به فرود آمدن بر منزل جنگلی ایشان کرد. سرزمین زیر درختان «سیاه‌بیشه» نام گرفت. الف‌های جنگلی از مقابل سایه به سمت شمال عقب نشستند ولی چون سایه گسترش یافت خود را بیشتر و بیشتر دور از منزل قدیمی‌اشان در جنوب بیشه یافتند. در پایان دوران سوم، قلمروی جنگلی در شمال شرقی محدوده‌ی جنگل، نزدیک قلمرویهای دیل و اره‌بور قرار داشت. در جریان جنگ حلقه، زیر درختانِ شمالی سیاه‌بیشه نبردی درگرفت ولی در نهایت تراندوییل نیروهای سائورون را عقب راند. پسر تراندوییل، نیز نقشی در وقایع آن زمان داشت: لگولاس، یکی از نه یار حلقه.

ولد (قلمروی شمالی روهان)

شمالی‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین بخش‌های روهان که بین جنگل فنگورن از یک سو و رود آندویین در دیگر سو بود و از شمال نیز رود لیم‌لیت آن را محصور می‌کرد.

غرب دریا (غربی‌ترین مکان آن سوی دریای کبیر)

آمان، سرزمین امرداد. سرزمین‌های غرب دریای بزرگ شامل والینور که سرزمین والار به شمار می‌رفتند. پس از سقوط نومه‌نور، سرزمین مذکور، از قلمروی فانیان جدا شد و احتمالاً تنها برای کسانی که اجازه داشتند در مسیر مستقیم سفر کنند قابل دسترسی بود.