خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 13)

مناطق و سرزمین ها

سرزمین‌های غربی سرزمین میانه (سرزمین‌های شمال غربی سرزمین میانه)

عبارتی با معنایی که چندان مشخص نیست. ظاهراً به تمام منطقه‌ی شمال غربی سرزمین میانه اشاره دارد ولی شاید به شکل اسمی مشخص‌تر برای اریادور به کار برود.

فولد غربی (زمین‌های غربی روهانی‌ها)

منطقه‌ای متعلق به روهان در امتداد کوهستان سفید در شمال و در غرب ادوراس. گودی هلم در همین منطقه واقع شده است. مسیر رود آیزن، مرز غربی آن را مشخص می‌کند.

فاردینگ غربی (شایر سرزمین‌های غرب هابیتون)

فاردینگ غربی شایر که زمین میان بلندی‌های فار و سنگ سه فاردینگ را در احاطه داشت. بیشتر منظره‌ی فاردینگ غربی از تپه‌ماهور‌ گچی، به ویژه در بلند‌های سفید مرکزی تشکیل شده‌ بود. یعنی جایی که میکل دلوینگ را ساختند. در سمت مرزهای شمالی و شرقی، زمین پست‌تر می‌شد و دره‌ی رود کوچکی که به اسم واتر می‌شناختند در مرز شمال شرقی فاردینگ شکل گرفته بود.

از حیث سیاسی، ظاهراً فاردینگ غربی در میان چهار فاردینگ شایر مهم‌تر بود. نه تنها میکل دلوینگ در آن قرار داشت که شهر عمده‌ی شایر بود بلکه اقامتگاه تاین‌ها در سمیال‌های بزرگِ توک‌لند نیز آن‌جا بود و شهر مهم هابیتون، منزل خانواده‌ی بگینز هم در آ‌ن محل واقع شده بود.

نکته:

۱- برخی از علایم روی این نقشه را خود تالکین کشیده است پس مکان آن‌ها از روی دست‌نوشته‌ها آمده. در همین راستا، ما به طور مشخص، مسیر دقیق مرز غربی فاردینگ غربی را نمی‌شناسیم ولی به طور حتم می‌دانیم که بلندی‌های فار بر مرز شایر در همین راستا قرار دارند. مشابه همین امر در مورد مکان میکل دلوینگ و لانگ‌باتوم نیز صادق است و نمی‌توان جای آن‌ها را با قطعیت مشخص کرد. ولی با مکانی این‌جا نشان داده شده تفاوت بسیاری ندارند.

بله‌ریاند غربی (سرزمین‌های غربی سیریون)

سرزمین‌های بله‌ریاند که در غرب رود سیریون واقع بودند و بیشتر تحت حاکمیت فینرود فلاگوند در نارگوتروند و کیردانِ کشتی‌ساز در فالاس قرار داشتند.

غرب (قلمروی قدسی آن سوی دریا)

در سال‌های ابتدایی آردا، سرزمین‌های لایزال در دنیا موجود بودند. هرچند دریاهای سایه‌افکن و جزایر افسون‌شده از سرزمین‌های مذکور محافظت می‌کردند، مسافر دلیری که از دریای بزرگ می‌گذشت می‌توانست به آن‌ها برسد. در سال‌های پایانی دوره‌ی دوم، آر-فازونِ نومه‌نوری، ناوگان عظیمی ساخت و کوشید به سرزمین والار حمله برد. نتیجه‌ی کار او کاملاً فاجعه‌بار بود: آمان، قلمروی لایزال از دنیا بیرون شد.

حتی پس از این واقعه نیز، راهی به جانب غرب باقی ماند تا الف‌ها بتوانند از مسیر مستقیم به قلمروی قدسی برسند. ولی برای بیشتر فانیان، این راه مفقود ماند: اگر به سمت غرب بادبان می‌کشیدند از خمیدگی دنیا می‌گذشتند و در نهایت به نقطه‌ی آغازین بازمی‌گشتند. پس قلمروی فانیان در سرزمین میانه، نهایت غرب، غرب دریا نام گرفت و بیشتر مواقع، صرفاً آن را «غرب» می‌خواندند.

اصطلاح «غرب» گاه برای اشاره به سرزمین مفقود نومه‌نور نیز به کار می‌رود. سرزمینی که در دوردست دریای غربی قرار داشت و پیش از آن که ویران شود می‌شد از سواحل آمان آن را دید. در همین راستا، نام دونه‌دان به معنی «مرد غربی» مفهوم پیدا می‌کند.