خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 20)

مناطق و سرزمین ها

باتلاق‌های مردگان (سرزمین‌های باتلاقی کنار دشت نبرد که در تسخیر ارواح بود)

باتلاق‌های متعفنی که بین امین موییل و گذرهای شمالی موردور قرار داشت و در پایان دوره‌ی دوم، محل رخداد مرگ‌های بسیار در جریان جنگ آخرین اتحاد بود و سه هزار سال بعد، در پایان دوره‌ی سوم، می‌گفتند که در تسخیر ارواح است.

سرزمین‌های تاریک (سرزمین‌های شرق دریای کبیر)

از چشم‌انداز نومه‌نوریان، سرزمین‌های شرق دریا که چندان کشف نشده بودند و آن‌جا مردمی نامتمدن و وحشی (البته جز سرزمین‌هایی که الف‌ها هنوز در آن‌ پیدا می‌شدند) زندگی می‌کردند. به همین دلیل، در زبان نومه‌نوری اصطلاح «سرزمین‌های تاریک» برای اشاره به تمام سرزمین میانه به کار می‌رفت.

سرزمین تاریک (نام قلمرو سائورون در موردور)

نامی که هر از گاه برای اشاره به سرزمین سنگربندی‌شده‌ی سارومان، موردور به کار می‌رفت. در واقع، «سرزمین تاریک» تعبیری احتمالی از نام موردور است. گرچه بدیل آن «سرزمین سیاه» به کرات مورد استفاده بود.

حداقل در یکی از نقشه‌های ابتدایی آردا، قاره‌ی جنوبی بزرگی با عنوان «سرزمین تاریک» دیده می‌شود. قاعدتاً منطقه‌ی مذکور نمی‌بایست مورد اشاره قرار می‌گرفت و به سرزمین سیاهی که در ارباب حلقه‌ها بدان اشاره می‌شود مربوط نیست.

سرزمین تاریک (نامی که فرودو بر موردور نهاد)

نامی بی‌نظیر برای سرزمین سیاه موردور، عبارتی که در واقع، تنها فرودو بگینز آن را به کار برد. عملاً ترجمه‌ی سردستی از اسم موردور است. بخش مور به معنی سیاه یا تاریک است و دور، به سرزمین مربوط است.