خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - بلندی‌های شمال (تپه‌های بالای فورنوست)

بلندی‌های شمال (تپه‌های بالای فورنوست)

تپه‌های گسترش یافته در شمال سرزمین میانه که در انتهای جنوبی آن فورنوست ایراین، شهر باستانی دونه‌داین قرار داشت.