اشیاء

شیشه گالادریل (هدیه درخشنده گالادریل به حامل حلقه)

شیشه ستاره، شیشه درخشنده ای که بانو گالادریل در لورین به فرودو هدیه داد که بعد ها در گریز از کنام شلوب (در حریم موردور) به یاری اش آمد.

سنگ اورتانک (پلان تیر برج اورتانک)

سنگ اورتانک یکی از هفت پلان تیر یا سنگهای بینا بود که توسط الندیل به سرزمین میانه آورده شده و در استحکامات اورتانک نگاهداری میشد. سارومان هنگامی که اورتانک را به عنوان مقر خود برگزید پلان تیر را در آن پیدا کرد و پنهانی از آن برای ارتباطات خبیثانه اش با سارون استفاده می کرد.

اورمال (چراغ جنوبی والار)

اورمال، نام یکی از دو چراغی بود که وقتی والار هنوز در آلمارن میزیستند، توسط آئوله ساخته و در شمال و جنوب سرزمین میانه (اورمال در جنوب) نصب شدند. این چراغها را چراغهای والار می نامند. این چراغها حداقل پنج دوره پیش از آغاز دوران اول توسط ملکور نابود شدند.

اورک ریست (شمشیر تورین سپربلوط)

عهد: این شمشیر در دوران اول، بین سالهای ۱۲۶ د.ا. تا ۵۱۰ د.ا. ساخته شد. در ماه می یا ژوئن سال ۲۹۴۱ د.س. مجددا توسط تورین سپربلوط یافته شد. در اواخر همان سال هم در مقبره تورین و بر روی سینه او قرار گرفت
منشاء: در گوندولین ساخته شده بود
معنی: شکافنده اورک (یا گابلین)
نام های دیگر: گزنده ، گابلین-شکاف

تورین سپربلوط در جریان سفرش به تنها کوه، از یک کنام ترولها شمشیری یافت که اورک ریست نام داشت. پس از کشته شدن تورین در نبرد پنج سپاه، این شمشیر به همراه تورین دفن شد.