خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - وال چوبی (از نام‌های بندریابِ آلداریون)

وال چوبی (از نام‌های بندریابِ آلداریون)

ترجمه‌ی توروفانتو، اسم مستعاری بود که در محل ساخت آن، به کشتی عظیم آلداریون، یعنی هیریلونده در بندرگاه رومنا، داده بودند.

آلداریون حداقل دو بار سوار بر وال چوبی از نومه‌نور به سرزمین میانه، از دریای بزرگ گذاشت. پس از سفر نخست، دماغه‌ی کشتی را با عقابی مرصع، تزیین دادند که هدیه‌ی دوست آلداریون، کیردان بود.

درباره اله سار