خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - روزن چشم (گشودن چشم سرخ)

روزن چشم (گشودن چشم سرخ)

پنجره‌ی بلندترین برج باراد-دور که سائورون از آن‌جا سرزمین میانه را تحت نظر داشت. می‌گفتند روزن به جانب غرب، سمت اورودرویین که چهل مایل فاصله داشت بود. از آن‌جا که چشم سائورون می‌توانست در جهات مختلف حرکت کند باید روزن‌های دیگری در برج بلند باراد-دور باشد تا به جانب شمال و شرق و جنوب نیز بنگرد.

نکته:

۱-تاریخ‌های مذکور فرض مسلم می‌گیرد که برج تاریک اصلی در دوران نخست روزن خود را داشت. در واقع تنها شاهد مستقیمی بر وجود پنجره‌ای در برج دوم داریم که اواخر دوران سوم ساخته شد. با این حال، با توجه به این که روزن برای پرتوافکنی قدرت سائورون ضروری بود باید در سازه‌ی اولیه‌ی بارادور-دور نیز چنین ساختاری بوده باشد.

درباره اله سار