اشیاء

نقشه ترور (نقشه راهنمای ماموریت جستجوی اره بور)

نقشه ترور، نقشه ای بود که توسط ترور، پادشاه زیر کوه، پس از رانده شدن از قلمرواش توسط اسماگ کشیده شد. بنا بر سنتی در میان دورفها در این نقشه شرق در بالای نقشه قرار داشت. در این نقشه اره بور، رودخانه روان و سرزمینهای اطراف آن نشان داده شده بودند. همچنین در این نقشه اشاره ای به یک راه مخفی برای ورود به کوه وجود داشت که طریقه باز کردن آن با حروف سری ماه-نوشته، نگاشته شده بود. ترور در دوران پیری به دنبال راهی برای برگشت به تنها کوه شروع به گشتن در سرزمین میانه کرد، اما پیش از این کار میراثهای پادشاهی خود، از جمله این نقشه را به پسرش تراین دوم داد. سالها بعد، تراین نیز به دنبال راهی برای بازپس گیری تنها کوه، با راهنمایی این نقشه به راه افتاد. اما تراین در سرزمینهای وحشی توسط خادمان سارون اسیر شد، ولی هدف سارون از دستگیری او، به دست آوردن حلقه قدرتی بود که او حاملش بود، و لذا از گرفتن نقشه صرف نظر کرد. بعدها معلوم شد که این سهل انگاری اشتباه بزرگی بوده است، زیرا که گندالف مخفیانه وارد جایگاه سارون در دول گولدور شد، در حالی که تراین در آنجا زندانی بود، و سپس با در دست داشتن نقشه و کلیدی که همراه آن بود و در مخفی را باز می کرد از آنجا گریخت. تورین سپر بلوط، نوه ترور، با استفاده از نقشه ترور، سرانجام توانست گروهی کوچک از دورفها را به همراه یک هابیت (بیلبو بگینز) را به اره بور راهنمایی کند. با پشت سر گذاشتن ماجراهای بسیار آنها موفق شدند تا قلمرو دورفی باستانی را دوباره بنا نهاده و با کشتن اسماگ ضربه سنگینی به سارون وارد کنند.

سه حلقه (ننیا ، ناریا و ویلیا)

عهد: ساخت آنها در حدود ۱۵۹۰د.د. به پایان رسید. با نابودی حلقه یگانه در ۳۰۱۹د.س. سه حلقه قدرت خود را از دست دادند
منشاء: توسط کلبریمبور و میرداین در اره گیون ساخته شدند

سه حلقه الفها یعنی ننیا، ناریا و ویلیا تنها حلقه های قدرت بودند که کاملا بدون دخالت و تاثیر سارون ساخته شدند. قدرت این سه حلقه قلمروهای الفها در سرزمین میانه را تا زمان نابودی حلقه یگانه نگهداری و ابقا نمود.

کتاب تاین (کتابی که منبع ماجراهای سیلماریلیون بود)

کتاب تاین در واقع یک نسخه از کتاب سرخ سرحدات غربی است، و تنها نسخه ای که ترجمه های بیلبو بگینز از زبان الفی را شامل می شود. این نسخه که توسط فیندگیل در گوندور نوشته شده بود، توسط تاینهای شایر در سمیالهای بزرگ نگهداری می شد.

وینگیلوت (کشتی ائارندیل)

وینگیلوت به معنی “گل کف” کشتی ائارندیل دریانورد بود، که ائارندیل سوار بر آن از دریای بزرگ گذشت و به والینور رفت. این کشتی توسط والار تقدیس شد و پس از آن در آسمان حرکت میکرد.

ویلیا (حلقه هوا)

عهد: ساخت آن ۱۵۹۰ د.د. پایان یافت و در ۳۰۲۱ د.س. الروند آنرا به غرب برد
ساخت: در اره گیون توسط کلبریمبور و میرداین (صنعتگران جواهرساز اره گیون) ساخته شد
تلفظ: vee’lya
معنی: احتمالا حلقه هوا
نام های دیگر: حلقه آبی رنگ، حلقه هوا، حلقه یاقوت کبود

ویلیا که آنرا حلقه هوا و حلقه یاقوت کبود نیز می نامند، یکی از سه حلقه الفها بود. این حلقه ابتدا توسط گیل-گالاد نگهداری میشد، ولی در زمان پایه گذاری قلمرو ریوندل، گیل-گالاد آنرا به الروند سپرد.