خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - زردپوست (سالنمای تاک برو)

زردپوست (سالنمای تاک برو)

یکی از معدود اسناد تاریخی که در شایر نگهداری می‌شد، زردپوست بود. این کتاب قدمت قابل توجهی داشت. گفته شده است که مطالب داخل آن به تاریخی حدود ۹۰۰ سال پیش از نبرد حلقه بر می‌گردد. شاید بتوان گفت که اولین مدخل‌های آن به سال ۲۱۰۰ دوران سوم (یا پانصد سال پس از تأسیس شایر) باز می‌گردد. این کتاب شامل تاریخچه ای از خانواده توک می‌باشد؛ نه تنها ازدواج‌ها، تولدها و مرگ‌ها بلکه جزئیات قانونی و ارجاعاتی به اتفاقات مهمی که کلا در شایر رخ داده است، می‌پردازد. زردپوست برای بسیاری از اطلاعات تاریخی علی الخصوص خانواده توک یک مرجع محسوب می‌شود، تا اینکه به کتاب سرخ سرحد غربی منتهی شود.

نام «زردپوست» از ظاهر کهنه و فرسوده کتاب که نشان از قدمت طولانی آن است مشتق شده است. این نام حاکی از آن است که اسناد تاریخی در مورد خانواده توک بر روی کاغذی از جنس پوست گوساله و یا دیگر اشکال کاغذ پوستی مکتوب می‌شده است. این کاغذها از پوست حیوانات ساخته می‌شدند بنابراین نام «زردپوست» طبیعت وجودی این کتاب را توصیف می‌کرده است.

درباره 3DMahdi