B

بالدور (پسر محکوم به فنای بره گو)

پسر مغرور برگو و نوه ائورل جوان. او به جستجوی راه مرگ پرداخت،هرچندبه او گفته شده بود که این راه به رویت بسته است. پس از گذشت سالهای درازاستخوان‌هایش توسط آراگورن و همراهانش پیدا شد.

تپه برهنه سر (ارتفاعات صخره‌ی آمون رود)

تپه آمون رود از خشکی‌های جنوبی جنگل بره تیل سر برآورد. وجه تسمیه آن غیر از رویش سره گون‌های قرمز در آنجا، به خاطر آن است که برآمدگی تپه از میان صخره های برهنه، سر برآورده است.

این تپه در اصل محل اسکان دورف‌های خرد بود (آنها به آمون رود، شارب‌هوند می‌گفتند). مدتی بعد،این تپه اقامت گاه تورین و دارو دسته یاغی او شد.

بالخوت (دشمنان شرقی بی رحم گوندور)

یکی از نژادهای شرقی تحت سلطه دول گولدور«تپۀ جادو» که در سرزمین‌های شرق جنگل میرک وود«سیاه بیشه» زندگی می‌کردند. آنها در اواخر دوران سوم به گوندور متعرض شدند ولی توسط کیریون و ائورل به عقب رانده شدند.

بِین (وارث بارد اول)

پسر بارد کمانگیر که پس از پدرش به پادشاهی دیل و اسگاروت در دریاچه لانگ رسید و مدت سی سال در جنوب سرزمین‌های تنهاکوه فرمانروایی کرد. او در دوران فرمانروایی اش بالین و همراهانش را دیده است که در سفر پر ماجرایشان اربور را به مقصد موریا ترک می‌کنند(شاید هم آنها را دراین راه کمک کرده باشد)

اسباب بازی‌هایی با نشان دیل در مراسم تودیع بیلبو دیده می شد که می بایست در زمان بین ساخته شده باشند. اما هیچ چیزی که مربوط به دوران پادشاهی او باشد شناخته نشده است. اوبه ضرب شمشیر پسرش کامیاب شد و قلمرو فرمانروایی اش را از جنوب تا شرق اسپراگوس گسترش داد. اما اینکه خودش چقدر در گسترش آن سهم داشته است همچنان جای سوال است.