خانه - ۱۳۹۲ (برگه 63)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

پادشاه خزد دوم (فرمانروای شهر دورین در کوهستان مه آلود)

عنوانی که از فرمانروایان خزد دوم گرفته شده است ، بزرگترین و وافرترین شهر دورف ها در تمام دوران . پادشاهان خزد دوم  از نسل دورین اول، که به بی مرگ مشهور بود ، کسی که این شهر را در دوران باستان بنیان‌گذاری کرد.

بعد از بنیان گذاری سلسله ی دورین، از شاهان قدیمی دیگر اطلاعات زیادی در دسترس نیست. از آنچه در تاریخ آنها ثبت شده ما میدانیم که به طور میانگین هر کدام از شاهان خزد-دوم تقریبا به اندازه ی یک سده سلطنت کرده اند. که می توان فهمید که به طور تقریبی شش نسل از پادشاهان در خزد-دوم وجود داشتند، قبل از اینکه ثبت تاریخ آنها در هیجده قرن دوران سوم ادامه پیدا کند. اولین پادشاهی که در تاریخ ثبت شده دورین اول و پادشاه یکی مانده به آخر که در خزد-دوم سلطنت می کرد، دورین ششم است. پس می توان نتیجه گرفت که دورین دو، سه، چهار، و پنج در میان آنها باشند. (البته اطلاعاتی از دورین سوم در دسترس می باشد، کسی که یک حلقه ی قدرت از کله بریمبور دریافت کرد).

دورین ششم بدشانس بود که در زمانی بر خزد-دوم سلطنت می کرد که معدنچی های او تهدیدی خفته در اعماق معادن میتریل پیدا و بیدار کردند. این تهدید بالروگ بود که به نام بلای جان دورین معروف شد، موجودی بسیار قدرتمند تر از توان مبارزه ی دورف ها. دورین مدت کوتاهی بعد از بیدار شدن بالروگ کشته شد و پسرش ناین اول جانشین او شد. دوره حکومت ناین کوتاه بود زیرا او هم در همان سالی کشته شد که پدرش مرده بود. و دورف های خزد-دوم از خانه ی باستانی شان فراری شدند.

بر اساس داستان ها، ناین اول آخرین پادشاه خزد-دوم نبود. بعضی منابع اشاره می کنند که جانشین او دورین هفتم خواهد بود. او در سال های بسیار دور به قلمرو نیاکانش باز خواهد گشت و در آنجا تاج گذاری خواهد کرد. هر چند این داستان نمی تواند خالی از  شک و شبهه باشد.

دورین اول

یکی از آبای هفتگانه دورف ها، و جد تمام ریش درازها که به مردم دورین معروف اند. او برای قرن های متمادی بر تخت سلطنت نشست. در حقیقت او به دورین بی مرگ مشهور بود. ولی سرانجام درگذشت. از دورانی تا دوران دیگر، در طول هزاران سال، یک نفر در میان نوادگان دورین مانند او بر خواهد خاست تا بر تخت سلطنت اجدادش بنشیند و همانند جد بزرگش، مردم او را دورین خواهند نامید.

دورین دوم

تقریبا یکی از شانزده۱ پادشاه همنام دورین. سلطنت جانشین او، دورین سوم، در سال های میانی دوران دوم نشان میدهد که دورین دوم به طور تقریبی تا سال هایی نزدیک به آن زمان حکومت کرده باشد.

دورین سوم

فرمانروای خزد-دوم در زمان ساختن حلقه های قدرت دورین سوم بود که رابطه ی دوستانه ای با کله بریمبور، فرمانروای اره گیون، در غرب داشت. او یک حلقه ی قدرت (که بعد ها به حلقه ی ترور مشهور شد) از کله بریمبور به عنوان هدیه دریافت کرد.

دورین چهارم و دورین پنجم

مانند دورین دوم، اطلاعات زیادی از دوران حکومت این دو شاه در دسترس نیست. ولی می توان با اطمینان نتیجه گیری کرد که هر دو وجود داشتند. زیرا ما می دانیم که دورین ششم در هزاره ی نیمه ی دورم دوران سوم بر تخت سلطنت نشست. آنها به سلسله ای تعلق داشتند که تقریبا سی و هشت شاه دیگر که نام آنها در جایی ثبت نشده، و در اواخر دوران دوم و اوایل دوران سوم می زیستند، در آن حضور داشتند.

دورین ششم (حکومت تا سال ۱۹۸۰ دوران سوم)

اولین حکمران مردم دورین که از او اطلاعات و تاریخ دقیق در دسترس می باشد، دورین ششم است. کسی که در زمان بیدار شدن بالروگ فرمانروای خزد-دوم بود. بالروگ دورین را کشت و به خاطر همین به بلای جان دورین مشهور شد. بعد از دورین ششم، پسرش جانشین او شد.

ناین اول (حکومت به مدت یک سال تا سال ۱۹۸۱ دوران سوم )

ناین فقط به مدت یک سال فرمانروایی کرد و او هم به دست بالروگ کشته شد. او آخرین پادشاه دورفی بود که خزد-دوم حداقل به مدت یک هزار سال در خود می دید.

دوران تبعید

بعد از از دست رفتن ناین اول، ریش دراز ها خانه ی باستانی شان را ترک کردند و در زمین های سرزمین میانه پراکنده شدند. ریش دراز ها، تنها جانشینان ناین را برای پادشاهی قبول داشتند ولی هیچ کدام از آنها در زمان دوران سوم در خزد-دوم فرمانروایی نکردند. دورف ها یک بار برای برگشتن به خزد-دوم تلاش کردند، بالین (یکی از خویشاوندان نسل های بعدی فرزندان ناین، ولی نه مستقیما از نوادگان او) با جمعیت محدودی از دورف ها به آنجا رفت و خود را ارباب موریا نامید، نه پادشاه خزد-دوم. این جمعیت از دورف ها پنج سال بعد از اینکه بالین و همراهانش در موریا ساکن شدند، به دست اورک ها و موجودات دیگر سائورون مغلوب شدند.

دورین هفتم

در مورد او گفته می شد که آخرین “دورین” ای خواهد بود که بر مردم دورین فرمانروایی خواهد کرد. بلای جان دورین در اتفاقات جنگ حلقه نابود شده بود، بنابراین خزد-دوم آماده ی بازیابی توسط اربابان باستانی اش بود. و مدارکی در دسترس است که نشان می دهد دورین هفتم کسی بود که به این موفقیت دست یافت.

نکات:

۱ – مدرک معتبری در دست نیست تا بدانیم که دقیقا چند پادشاه قبل از دورین ششم بر خزد دوم سلطنت کردند، ولی میانگین مدت زمان سلطنت افراد بعد از پادشاهان اولیه، نزدیک به صد سال بود. که در مقایسه با دوران قبل از آن، تنها شانزده پادشاه می بایست بین دورین اول و دورین سوم قرار داشتند. و تقریبا سی و هشت پادشاه بین دورین سوم و دورین ششم. که تماما بر اساس فرضیه هایی که اجبارا تقریبی هستند، استوار است.

عمارت خزد (خانه ی آبا اجدادی دورف های ریش دراز)

ترجمه ای ناتمام از خزد-دوم. نامی که دورف ها به خانه ی وسیع شان در زیر کوه های مه آلود می دادند. این خانه توسط دورین بی مرگ در روز های نخستین پیدا شد، و جایگاه تاج و تخت جانیشنان او، ریش دراز ها، در دوران دوران دوم و سوم شد. در سال ۱۹۸۰ دوران سوم، دورف های معدنچی بالرگ خفته در زیر کوه را بیدار کردند و توسط او از عمارت شان به بیرون رانده شدند. و خزد-دوم بعد از آن زمان به موریا معروف شد. به معنی حفره ی سیاه. بعد از گذشت بیش از هزار سال، بالین عجولانه تصمیم گرفت که با جمعیتی از دورف ها به خزد-دوم مهاجرت کند و منجر به نابودی خودشان شد. زمانی دورف ها واقعا بر خزد-دوم مسلط شدند که مدتی از جنگ حلقه گذشته بود.

نام “عمارت خزد” نشان می دهد که کلمه ی دورفی “دوم” به معنی “عمارت” است. (زیرا ما می دانیم که خزد، نامی است که دورف ها به نژاد خودشان می دهند. که در اصل نامی بود که آئوله، سازنده ی آنها برای اولین بار به آنها داد). پس می توانی خزد-دوم را به طور کامل ترجمه کنیم : عمارت دورف ها.

خزد (نژاد دورف ها)

خزد ، نامی است که دورف ها در زبان محرمانه ی شان به خود داده بودند . که از واژه ی “خوزد” به معنی یک دورف مشتق شده است و به شکل جمع در آمده . نام “خزد” توسط نژاد دیگری جز دورف ها به طور گسترده ای استفاده نمی شود . در زبان الفی اغلب با نام “نائوگریم” شناخته میشدند. تا اینکه انسان ها نام دیگری روی آنها نهادند که در انگلیسی دورف نامیده می شود .

اگر چه دورف ها زبان خزدول ، که زبان مادریشان است را مخفی نگاه داشتند ، و با بیگانه ها در میان نمی گذاشتند ، نام خزد در نهایت پنهان نماند . در واقع آن را با افتخار برای بزرگترین عمارتشان استفاده کردند : خزد دوم در کوه های مه آلود . که بعدا موریا نامیده شد . این نام همینطور در فریاد های جنگی آنان نیز شناخته شد : باروک خزد ! خزد ای-منو ! به معنی : تبر دورف ها ! دورف ها بر فراز تو هستند !۱

نکات :

۱ – از ضمیمه ج ارباب حلقه ها : زبان ها و مردمان دوران سوم.

خاند (متحد قدیمی سائورون در شرق)

متحد قدیمی سائورون در شرق

سرزمینی کمتر شناخته شده که در شرق موردور قرار دارد و به آن چسبیده است . خاند یکی از متحدان قدیمی موردور بوده است .

نکات:

۱ – معنی نام خاند هیچگاه توسط تالکین توضیح داده نشده است . یکی از دلایل ممکن می تواند این باشد که این کلمه در بعضی زبان های مشترک آسیایی، معنی “منطقه” یا “سرزمین” می دهد. ممکن است دلیل وجود این کلمه در داستان های تالکین کاملا اتفاقی باشد، ولی در عین حال معنی این کلمه با سرزمینی دوردست در جنوب سرزمین میانه قابل توجه است. و به کار بردن زبان هایی در دنیای واقعی به عنوان پایه ای برای نام گذاری اسم ها و مکان ها، کاری رایج در آثار تالکین است.

رودخانه ی کلوس (رودخانه ای در گوندور شرقی)

“نقره فام جاری می شود جویبار ها ازکلوس به اروئی

در دشت های سبز لبه نین!”

سخنان لگولاس، بازگشت شاه فصل ۹، آخرین رایزنی

رودخانه ی کوچکی یا نهری که از کوه های سفید به سمت سرزمین های له به نین که جزئی از گوندور بودند؛ کمی در غرب میناس تریت سرازیر می شد. کلوس ریزابه ای بود که به سیریت ، رودخانه ای بزرگتر می پیوست . هر چند جزئیات جغرافیایی آن کمی نامشخص است . نقشه ی کوچک مقیاس در ارباب حلقه ها نشان می دهد که سیریت به سمت شرق جریان داشته ، ولی نقشه ی بزرگ مقیاس پستی و یلندی های گوندور نشان میدهد که  به سمت غرب جریان داشته است . همچنین بنا بر اشاره ی مختصری در داستان های ناتمام ، کلوس نخستین رودخانه در شرق رود گیل رین است ؛ که آن منطبق با نقشه ی بزرگ  مقیاس است . ضمنا” نام رودخانه در آن نقشه ‘Kelos’ ترجمه شده است ، به جای ‘Celos’ . ولی تلفظ آنها در هر دو یکسان است .