خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - پادشاه خزد دوم (فرمانروای شهر دورین در کوهستان مه آلود)

پادشاه خزد دوم (فرمانروای شهر دورین در کوهستان مه آلود)

عنوانی که از فرمانروایان خزد دوم گرفته شده است ، بزرگترین و وافرترین شهر دورف ها در تمام دوران . پادشاهان خزد دوم  از نسل دورین اول، که به بی مرگ مشهور بود ، کسی که این شهر را در دوران باستان بنیان‌گذاری کرد.

بعد از بنیان گذاری سلسله ی دورین، از شاهان قدیمی دیگر اطلاعات زیادی در دسترس نیست. از آنچه در تاریخ آنها ثبت شده ما میدانیم که به طور میانگین هر کدام از شاهان خزد-دوم تقریبا به اندازه ی یک سده سلطنت کرده اند. که می توان فهمید که به طور تقریبی شش نسل از پادشاهان در خزد-دوم وجود داشتند، قبل از اینکه ثبت تاریخ آنها در هیجده قرن دوران سوم ادامه پیدا کند. اولین پادشاهی که در تاریخ ثبت شده دورین اول و پادشاه یکی مانده به آخر که در خزد-دوم سلطنت می کرد، دورین ششم است. پس می توان نتیجه گرفت که دورین دو، سه، چهار، و پنج در میان آنها باشند. (البته اطلاعاتی از دورین سوم در دسترس می باشد، کسی که یک حلقه ی قدرت از کله بریمبور دریافت کرد).

دورین ششم بدشانس بود که در زمانی بر خزد-دوم سلطنت می کرد که معدنچی های او تهدیدی خفته در اعماق معادن میتریل پیدا و بیدار کردند. این تهدید بالروگ بود که به نام بلای جان دورین معروف شد، موجودی بسیار قدرتمند تر از توان مبارزه ی دورف ها. دورین مدت کوتاهی بعد از بیدار شدن بالروگ کشته شد و پسرش ناین اول جانشین او شد. دوره حکومت ناین کوتاه بود زیرا او هم در همان سالی کشته شد که پدرش مرده بود. و دورف های خزد-دوم از خانه ی باستانی شان فراری شدند.

بر اساس داستان ها، ناین اول آخرین پادشاه خزد-دوم نبود. بعضی منابع اشاره می کنند که جانشین او دورین هفتم خواهد بود. او در سال های بسیار دور به قلمرو نیاکانش باز خواهد گشت و در آنجا تاج گذاری خواهد کرد. هر چند این داستان نمی تواند خالی از  شک و شبهه باشد.

دورین اول

یکی از آبای هفتگانه دورف ها، و جد تمام ریش درازها که به مردم دورین معروف اند. او برای قرن های متمادی بر تخت سلطنت نشست. در حقیقت او به دورین بی مرگ مشهور بود. ولی سرانجام درگذشت. از دورانی تا دوران دیگر، در طول هزاران سال، یک نفر در میان نوادگان دورین مانند او بر خواهد خاست تا بر تخت سلطنت اجدادش بنشیند و همانند جد بزرگش، مردم او را دورین خواهند نامید.

دورین دوم

تقریبا یکی از شانزده۱ پادشاه همنام دورین. سلطنت جانشین او، دورین سوم، در سال های میانی دوران دوم نشان میدهد که دورین دوم به طور تقریبی تا سال هایی نزدیک به آن زمان حکومت کرده باشد.

دورین سوم

فرمانروای خزد-دوم در زمان ساختن حلقه های قدرت دورین سوم بود که رابطه ی دوستانه ای با کله بریمبور، فرمانروای اره گیون، در غرب داشت. او یک حلقه ی قدرت (که بعد ها به حلقه ی ترور مشهور شد) از کله بریمبور به عنوان هدیه دریافت کرد.

دورین چهارم و دورین پنجم

مانند دورین دوم، اطلاعات زیادی از دوران حکومت این دو شاه در دسترس نیست. ولی می توان با اطمینان نتیجه گیری کرد که هر دو وجود داشتند. زیرا ما می دانیم که دورین ششم در هزاره ی نیمه ی دورم دوران سوم بر تخت سلطنت نشست. آنها به سلسله ای تعلق داشتند که تقریبا سی و هشت شاه دیگر که نام آنها در جایی ثبت نشده، و در اواخر دوران دوم و اوایل دوران سوم می زیستند، در آن حضور داشتند.

دورین ششم (حکومت تا سال ۱۹۸۰ دوران سوم)

اولین حکمران مردم دورین که از او اطلاعات و تاریخ دقیق در دسترس می باشد، دورین ششم است. کسی که در زمان بیدار شدن بالروگ فرمانروای خزد-دوم بود. بالروگ دورین را کشت و به خاطر همین به بلای جان دورین مشهور شد. بعد از دورین ششم، پسرش جانشین او شد.

ناین اول (حکومت به مدت یک سال تا سال ۱۹۸۱ دوران سوم )

ناین فقط به مدت یک سال فرمانروایی کرد و او هم به دست بالروگ کشته شد. او آخرین پادشاه دورفی بود که خزد-دوم حداقل به مدت یک هزار سال در خود می دید.

دوران تبعید

بعد از از دست رفتن ناین اول، ریش دراز ها خانه ی باستانی شان را ترک کردند و در زمین های سرزمین میانه پراکنده شدند. ریش دراز ها، تنها جانشینان ناین را برای پادشاهی قبول داشتند ولی هیچ کدام از آنها در زمان دوران سوم در خزد-دوم فرمانروایی نکردند. دورف ها یک بار برای برگشتن به خزد-دوم تلاش کردند، بالین (یکی از خویشاوندان نسل های بعدی فرزندان ناین، ولی نه مستقیما از نوادگان او) با جمعیت محدودی از دورف ها به آنجا رفت و خود را ارباب موریا نامید، نه پادشاه خزد-دوم. این جمعیت از دورف ها پنج سال بعد از اینکه بالین و همراهانش در موریا ساکن شدند، به دست اورک ها و موجودات دیگر سائورون مغلوب شدند.

دورین هفتم

در مورد او گفته می شد که آخرین “دورین” ای خواهد بود که بر مردم دورین فرمانروایی خواهد کرد. بلای جان دورین در اتفاقات جنگ حلقه نابود شده بود، بنابراین خزد-دوم آماده ی بازیابی توسط اربابان باستانی اش بود. و مدارکی در دسترس است که نشان می دهد دورین هفتم کسی بود که به این موفقیت دست یافت.

نکات:

۱ – مدرک معتبری در دست نیست تا بدانیم که دقیقا چند پادشاه قبل از دورین ششم بر خزد دوم سلطنت کردند، ولی میانگین مدت زمان سلطنت افراد بعد از پادشاهان اولیه، نزدیک به صد سال بود. که در مقایسه با دوران قبل از آن، تنها شانزده پادشاه می بایست بین دورین اول و دورین سوم قرار داشتند. و تقریبا سی و هشت پادشاه بین دورین سوم و دورین ششم. که تماما بر اساس فرضیه هایی که اجبارا تقریبی هستند، استوار است.