خزد (نژاد دورف ها)

خزد ، نامی است که دورف ها در زبان محرمانه ی شان به خود داده بودند . که از واژه ی “خوزد” به معنی یک دورف مشتق شده است و به شکل جمع در آمده . نام “خزد” توسط نژاد دیگری جز دورف ها به طور گسترده ای استفاده نمی شود . در زبان الفی اغلب با نام “نائوگریم” شناخته میشدند. تا اینکه انسان ها نام دیگری روی آنها نهادند که در انگلیسی دورف نامیده می شود .

اگر چه دورف ها زبان خزدول ، که زبان مادریشان است را مخفی نگاه داشتند ، و با بیگانه ها در میان نمی گذاشتند ، نام خزد در نهایت پنهان نماند . در واقع آن را با افتخار برای بزرگترین عمارتشان استفاده کردند : خزد دوم در کوه های مه آلود . که بعدا موریا نامیده شد . این نام همینطور در فریاد های جنگی آنان نیز شناخته شد : باروک خزد ! خزد ای-منو ! به معنی : تبر دورف ها ! دورف ها بر فراز تو هستند !۱

نکات :

۱ – از ضمیمه ج ارباب حلقه ها : زبان ها و مردمان دوران سوم.

درباره اله سار