آخرین مقالات فرهنگنامه

چ

چوگان پادشاهی نومه‌نور (نشان سلطنتی نومه‌نور)

تاریخ‌ها: احتمالاً ساخته شده برای به سلطنت رسیدن الروس تار-مینیاتور در سال ۳۲ دوران دوم؛ همراه با آر-فارازون در سال ۳۳۱۹ دوران دوم نابود شد. نژاد: انسان‌ها دسته‌بندی: نومه‌نوری‌ها خانواده: خاندان الروس محل استقرار: تخت پادشاهان در آرمنه‌لوس بود تلفظ: نومه‌نور به شکل «noo’menorr» تلفظ ‌می‌شود. (rr تأکید بر این دارد که r آخر باید تلفظ شود.)   در نومه‌نور، ...

ادامه مطلب »

چوگان پادشاهی آنومیناس (نشان سلطنتی در پادشاهی شمالی)

تاریخ‌ها: احتمالاً ساخته شده در قرن هفتم یا هشتم دوران دوم؛ نسبت داده شده به آنومیناس پس از تأسیس آرنور در ۳۳۲۰ دوران دوم. باقی مانده تا عصر چهارم. ریشه‌: در اصل عصای منصبی بود که لردهای آندونیه در نومه‌نور در دست می‌گرفتند. نژاد: انسان‌ها دسته‌بندی: دونه‌داین فرهنگ: مردم آرنور و نوادگانشان خانواده: خاندان ایسیلدور محل استقرار: به طور خاص ...

ادامه مطلب »

چوگان پادشاهی (نشان سلطنتی دونه‌داین)

تاریخ‌ها: چوگان پادشاهی نومه‌نور پس از تأسیس نومه‌نور در سی و دومین سال دوران دوم ساخته شد، و در طی جریان سقوط نومه‌نور در سال ۳۳۱۹ دوران دوم از دست رفت؛ چوگان پادشاهی شمالی آرنور نیز از نومه‌نور ریشه می‌گرفت، احتمالاً در سال ۷۰۰ دوران دوم. و تا دوران چهارم در سرزمین میانه باقی ماند. نژاد: انسان‌ها دسته‌بندی: دونه‌داین فرهنگ: ...

ادامه مطلب »

چشمۀ ریویل (منشأ رود ریویل)

سرچشمۀ رود کوچک ریویل که در غرب دورتونیون و به سمت شمال و غرب اولین انشعاب سیریون جریان دارد. محل چشمۀ این رود به عنوان محل انتقام برن از اورک‌ها یاد می‌شوند. در این ماجرا همۀ همراهان برن، به همراه پدرش باراهیر، توسط گروهی از اورک‌ها در تارن آئلوین کشته شدند و سپس آن اورک‌ها از غرب و از تورنیون ...

ادامه مطلب »