چ

چاق (عنوانی برای کسانی که به فربهی شهره‌اند)

افراد کمی در داستان‌های تالکین بر اساس هیکل و اندازه شان نامگذاری شده‌اند. شاید بهترین آن در کتاب ارباب حلقه‌ها، فورلونگ چاق فرمانروای لوسارناخ باشد. البته تالکین در نامه‌هایش فرد دیگری با لقب فورلونگ را به ما معرفی کرده و آن لالیا چاق,  بیوه تاین فارتیبراس توک دوم از شایر بوده است.

چوب ریش (نگهبان جنگل فنگورن)

چوب ریش ترجمه ای در زبان وسترون از نام الفی پیرترین اِنت جنگل فنگورن، فنگورن است.

چشم انداز ایلوواتار (چشم اندازی پیش از آفرینش از جهان)

چشم انداز ایلوواتار، چشم اندازی از جهان بود که ایلوواتار از نوای آینور به وجود آورد و بعدها توسط وی درعمل آمد.

چابکدار (عجول ترین اِنتها)

یکی از جوان ترین اِنتها ی جنگل فنگورن که از مردم پوست درختی بود. نامش ( که ترجمه ای است از کلمه الفی برگالاد) به خاطر عجله غیر عادی اش به او داده شده بود.درختان تیس قلمروی او خسارت های زیادی از ارکهای سارومان متحمل شدند و او نقش بزرگی در حمله اِنتها به ایزنگارد داشت.

چابک سواران (روهیریم)

چابک سواران که ترجمه ای است از لفظ الفی روهیریم، نامی است در زبان مشترک برای مردمان روهان. این نام پس از سکونت آنها در منطقه ای که سابقا کاله ناردون نامیده میشد و سرزمینی سرسبز از دره های رود انت واش از کوههای مه آلود تا کوهستان سفید بود بدانها اعطا شد. آنها دانش پرورش اسب و سوارکاری را با خود از موطن قبلیشان در دوردست شمال آورده بودند و لذا به این نام شهرت یافتند.