ف

فینگلاس (انت باستانی جنگل فنگورن)

معنی نامش برگ کاکلی است. او به همراه فلادریف و فنگورن از پیرترین انت‌های جنگل فنگورن بودند.

فیندویلاس از نارگوتروند (دختر محکوم به فنای اورودرت)

دختر اورودرت که همراه او در نارگوتروند زندگی می کرد . او مدتی عاشق گویندور الف بود. اما با دیدن تورین تورامبار عاشق او شد. پس از غارت نارگوتروند اورک‌ها او را به اسارت بردند، اما در مرزهای برتیل او را به قتل رساندند.

فیندویلاس از دول آمروت

بانوی گوندور که با دنه‌تور دوم کارگزار گوندور ازدواج کرد و برای او دو پسر آورد: بورومیر و فارامیر. او خواهر امیر ایمراهیل و دختر آدراهیل بود.

فیندگیل (کاتب گوندور)

کاتب گوندور که در اوایل دوران چهارم می‌زیست. او کتاب سرخ سرحدات غربی را که پایه و اساس سیلماریلیون و ارباب حلقه‌هاست، تکمیل کرد.

فینارفین (شاه نولدور در آمان)

تاریخ: در سالهای درختان در والینور به دنیا آمد، از قرار معلوم هنوز زنده است.

نژاد:  الف‌ها

گروه:  نولدور

خانواده: خاندان فینارفین

معنی: نامعلوم

القاب: فینارفین پادشاه آن گروه نولدور بود که در والینور ماندند.

کوچک‌ترین پسر فینوه از همسر دومش ایندیس. او برادر ناتنی فئانور و برادر تنی فینگولفین بود. تنها پسر فینوه بود که موهای طلایی همانند وانیار خویشاوندان مادرش داشت. او با ائارون دختر اولوه پادشاه تلری ازدواج کرد و ۵ فرزند داشت: فینرود، اورودرت، گالادریل، آنگرود و آئگنور. هنگامی که فئانور نولدور را به سرزمین میانه هدایت می‌کرد، فینارفین خردمندترین پسر فینوه همراه گروهی از نولدور نجیب در والینور ماند و والار آن‌ها را بخشیدند و او پادشاه نولدور باقی مانده در قلمروی قدسی شد. اما پنج فرزندش به همراه فئانور به سرزمین میانه رفتند.

توضیحات:

در کتاب مردمان سرزمین میانه ریشه‌ای برای نام فین آرفین در نظر گرفته شده . طبق این کتاب این نام همان آرافینوه است که به معنای فینوه نجیب می‌باشد و این با شخصیت فین آرفین هماهنگی کاملی دارد هرچند به نظر می‌رسد که تالکین ابتدا اسم و سال‌ها بعد از آن معنای آن را ساخته است.